ทำไมต้อง TPA (ส.ส.ท.)Why choose usどうしてソーソートーのサービスを使う?
TPA (ส.ส.ท.) เป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของ คน จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบในการบริหารองค์การ และพัฒนามนุษย์อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนในการส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถ สร้างโอกาสในการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่วิสัยทัศน์ขององค์การ พร้อมผลักดันองค์การก้าวไกล อยู่รอด อย่างยั่งยืน

TPA (ส.ส.ท.) เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอย่างมืออาชีพ ด้วยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ที่หลากหลายสาขาจากประสบการณ์ในการทำงานจริงและประสบการณ์ในด้านการสอนและการให้คำปรึกษา พร้อมให้คำแนะนำ อย่างใส่ใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองไปสู่ประสิทธิผลโดยรวมขององค์กร พร้อมทั้งการเรียนรู้และทดสอบเพิ่มเติมหลังการฝึกอบรมด้วยระบบ On-Line

TPA (ส.ส.ท.) เติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง สั่งสมประสบการณ์ความชำนาญมากว่า 40 ปี ในการให้บริการด้านการจัดหลักสูตรสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาด้วยตนเอง การเทียบโอนการศึกษาระดับปริญญา การให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการจัดการ

TPA (ส.ส.ท.) เป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรม เพื่อให้สถานประกอบการมีความเข้มแข็ง มีรากฐานที่มั่นคง และสามารถเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับองค์การระดับประเทศและระดับสากล ด้วยการจัดการประกวดมอบรางวัลประเภทองค์การ ประเภททีมงาน และประเภทบุคคล ต่างๆดังนี้
1. KANO Quality Award การบริหารจัดการองค์การด้วยแนวทาง TQM
2. Thailand Qulity prize เป็นรางวัลประเภทกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอน QCC Story เพื่อแก้ไขปัญหา
3. Thailand Kaizen Award เป็นรางวัลประเภทบุคคลและกลุ่มที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงงาน
4. Thailand Lean Award การบริหารจัดการองค์การด้วยแนวทาง Lean หรือ TPS : Toyota production system
5. Thailand 5s Award เป็นรางวัลประเภทองค์การ เพื่อวางรากฐานองค์การให้มีระบบบริหารงานที่มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมะสมในการทำงาน ก่อให้เกิดวินัย ส่งผลให้เกิดคุณภาพงานที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ
TPA is aware the importance of "Human". Therefore, we determine on developing organization management and human systematically in order to support Thai businesses and industries to develop themselves systematically on capability, potential, learning to the linkage of organization vision, and pushing organizations to grow, survive, and sustain.

TPA focuses on learning from real experiences from lecturers and specialists in various fields of work, training, and consulting. The lecturers and the specialists will pay attention to participants closely, so that participants can apply the knowledge received from lecturers and specialists to their work which leads to self development and organization effectiveness. Participants can learn and take an evaluation test on on-line system after the training.

TPA grows and develops continuously. We have accumulated experiences for more than 40 years on training, self learning, bachelor degree transfer, and consulting on technology, quality, environment, safety, and management.

TPA is an organization, providing activities for organizations to be strong, sustainable, and be able to benchmark with other national and international organizations by participating on award contests in forms of organization, team, and individual as follows:
1. KANO Quality Award is an award, encouraging organization management by TQM way
2. Thailand Quality prize is an award for a group to have an activity on QCC Story for problem solving.
3. Thailand Kaizen Award is an award for an individual or a group that focuses on creative thinking on problem solving and work improvement.
4. Thailand Lean Award is an award, encouraging organization management by Lean or TPS : Toyota Production System.
5. Thailand 5s Award is an award for an organization to have an appropriate work environment and to have discipline affecting on work quality and organization effectiveness.
ソーソートーは人の重要性を認識する組織です。ですから、組織を管理するためのシステム開発と、体系的に人間開発を目指します。タイのビジネスと産業を奨励するためです。能力開発と可能性を促進するためのプロセスを開発します。組織のビジョンにリンクされている機会を作成します。含めて持続可能な組織を推進します。

ソーソートーは様々な分野の専門家の講師で専門的な知識を学ぶことに焦点を当てます。実際の仕事の経験と、教育とコンサルティングの経験からアドバイスをすることがあります。組織の全体的な有効性に可能性を高めて、実際の作業で使用するためです。On-Lineシステムでのトレーニングの後に知識を試験することができます。

ソーソートーは成長して続けて、40年以上の経験と専門知識を蓄積した。サービスとはセミナー、トレーニングコース、遠隔学習コース、教育の転送があります。それに技術、品質、安全、環境マネジメントに関してコンサルティングもあります。

ソーソートーは活動を開催する組織です。企業は強化があって、強固な基盤があって、国内外の組織を比較されるために(Benchmarking)。ですから、次のように様々な活動があります。
1. KANO Quality AwardはTQMにおいて管理組織という賞です。
2. Thailand Quality prizeは問題を解決するためにQCC Storyにおいて活動を行うグループ活動です。
3. Thailand Kaizen Awardは問題を解決するために、仕事を改善するための創造があるグループと個人活動です。
4. Thailand Lean AwardはLean(またはTPS: Toyota production system) において管理組織賞です。
5. Thailand 5s Awardは組織活動です。管理システムを持っている組織の基盤を築くために。よりよい環境を創造します。規律を引き起こして、より良い仕事の品質になります。組織の性能も高めます。
TPA (ส.ส.ท.) ได้รับการรับรองให้เป็นTPA is certified as follows:ソーソートーは次のように認定させた
 • หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน, ระดับบริหาร,ระดับเทคนิค และระดับวิชาชีพ 42 ชั่วโมงของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ใบรับรองเลขที่ จป.50-014
 • หน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียน อ0010
 • หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน" ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ 111-100-002
 • องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CPD) รหัสองค์กรแม่ข่าย 2005
 • หน่วยงานพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี รหัสสถาบัน 20012
 • หน่วยงานพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รหัสหน่วยงาน 06-039
 • Certified as a training agency in "Occupational Safety" training - executive level, management level, technical level and profession level for 42 hours by Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour, Certificate No. Safety50-014
 • Certified as a training agency in "Factory Environment" training by Department of Industrial Works, Ministry of Industry, Registration No. 0010
 • Certified as a training agency in "Boiler Operator" training by Department of Industrial Works, Ministry of Industry, Registration No. 111-100-002
 • Certified as a training agency in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession, Code No. 2005
 • Certified as a training agency in CPD for book keeper profession, Code No. 20012
 • Certified as a training agency in CPD for auditor profession, Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King, Code no. 06-039
 • 告示された福祉労働省省令「労働の安全、衛生、職場環境管理」に基づき、下記事業所においては、安全管理者ならびに安全、衛生、職場環境委員会の設置が義務付けられております。(NO. J.P.50/014)
 • 告示された産業省の工場局から、「工場環境工学者」について人材開発ためにトレーニングする研修機関です。(NO. อ0010 )
 • 告示された産業省の工場局から「「ボイラー取扱者の試験結果発表」についてトレーニングする研修機関です。(NO. 111-100-002)
 • 継続的な能力開発(CPD) 。(NO. 2005)
 • 会計に関して継続的な能力開発(NO. 20012)
 • 国王陛下の後援の下の会計監査人に関して継続的な能力開発(NO. 06-039)
เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่ใส่ใจNetwork of Lecturers and Specialists専門家のネットワーク
TPA (ส.ส.ท.) มีเครือข่ายวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความตั้งใจจริง ยินดีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และพร้อมที่จะเอาใจใส่ผู้เข้าอบรมทุกท่านแบบเป็นกันเอง ดูแลอย่างใกล้ชิด TPA has a network of lecturers and specialists in various fields from both public and private sectors. They are willing to exchange knowledge and experiences together with pay attention to participants intimately and closely. ソーソートーは公開鍵と秘密から、様々な分野の専門家と講師のネットワークがあります。すべての専門家と講師は真意な経験を交換して喜んで、すべての参加者を気をつかいます。
หลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรเฉพาะทางBasic and Special Courses 基本コースと特別コース
TPA (ส.ส.ท.) มีหลักสูตรที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคล และองค์กร โดยแต่ละหลักสูตรผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างเป็นระบบโดยทีมงานคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 ในขอบข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ โดยการฝึกอบรมแบบ Public Training, In-house Training, Self Learning, การเทียบโอนวุฒิปริญญาตรี, การศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ การพัฒนานักวินิจฉัยและให้ปรึกษา การพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการภาครัฐ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา และการมอบรางวัลคุณภาพ TPA has courses as basic for human and organization development. Each course is created systematically by our quality team with ISO 9001: Quality Management System on human resource and organization development. We have public training, in-house training, self learning, bachelor degree transfer, study mission in Thailand and abroad, consultant development, human resource development under public sector, diagnosis, consultancy, and awards. ソーソートーは企業と人材を開発するために基本コースがあります。各コースは品質なチームによって体系的なプロセスを通じます。企業と人材を開発することの範囲でISO9001に認証を取得しました。すなわちはトレーニングコース、社内研修、遠隔教育、学士号転送、見学、診断&相談、品質賞です。
ห้องสัมมนา และห้องฝึกปฏิบัติการSeminar and Practice Rooms実践研修室と会議室
TPA (ส.ส.ท.) มีห้องฝึกปฏิบัติการ และห้องสัมมนาตามระดับจำนวนผู้เข้าอบรม ทำให้ไม่ต้องกังวลและไม่รู้สึกอึดอัดคับแคบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกปฏิบัติการจะมีเครื่องมือฝึกปฏิบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนทั้งด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือด้านความปลอดภัย เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ TPA has seminar and practice rooms according to the number of participants. Thus, participants will not need to feel worry and inconvenient. We have enough amounts of equipment for every participant to practice including industrial calibration instruments, instrument and equipment calibration, safety equipments, environmental equipments, and information technology. ソーソートーは企業と人材を開発するために基本コースがあります。各コースは品質なチームによって体系的なプロセスを通じます。企業と人材を開発することの範囲でISO9001に認証を取得しました。すなわちはトレーニングコース、社内研修、遠隔教育、学士号転送、見学、診断&相談、品質賞です。
ตารางเวลาที่ยืดหยุ่นFlexible Time Schedule 柔軟なタイムスケジュール
TPA (ส.ส.ท.) ให้คุณสามารถเลือกเวลาในการอบรม ฝึกอบรม หรือให้คำปรึกษาได้ และสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ได้ทั้ง Public Training, In-house Training, Coaching, Consulting, Study Mission และ Self Learning ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณสมัครเข้ารับการอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถมาได้ตามวันเวลาที่ กำหนด และได้แจ้งให้ TPA (ส.ส.ท.)ได้ทราบแล้ว คุณสามารถมาเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเดิมที่เปิดในรอบถัดไปได้ทันที โดยไม่เสียสิทธิ TPA gives you choices of time to have training or consulting together with any forms of training including public training, in-house training, coaching, consulting, study mission and self learning. Furthermore, if you already registered the training, but you inform TPA staff in advance that you cannot attend the training in specified date and time, then you can attend the next training session without losing your right. ソーソートーはいろいろな選られるサービスがあります。たとえばトレーニングコース、 社内研修,、診断&相談、見学、と遠隔教育
Materials ได้มาตรฐานStandard Materials規格的なMaterials
TPA (ส.ส.ท.) คุณมั่นใจได้ว่าวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์สอนจากการทำงานจริง พร้อมเอกสารประกอบการอบรมที่จัดทำมาเฉพาะสำหรับการฝึกอบรมที่นี่เท่านั้น วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจะมีการสอนและใส่ใจผู้เข้าอบรมเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างตรงประเด็น TPA ensures you that our lecturers and specialists have teaching experiences from real work experiences. The handouts and documents are made for the training at TPA only. The lecturers and the specialists will pay attention on participants individually so that participants can develop their capabilities relevantly. ソーソートーに指導経験を持つ講師と専門家ことを確認することができます。ここでの唯一の訓練のためにトレーニング文書があります。講師と専門家は個々の参加者の世話をするためにあります。参加者は本当に自分の能力を開発することができるために。
เน้นทั้งเทคนิคโดยไม่ทิ้งทักษะพื้นฐานFocus on Techniques without Leaving Basic Skills 基本スキルを離れることなく、技術に焦点を当てている
TPA (ส.ส.ท.) ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้ และไม่ทิ้งพื้นฐานความรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการทำงานและการเรียนรู้ต่อไปได้ TPA is aware the importance of techniques and application without leaving basic knowledge and good quality of life that support participants on work and knowledge development. ソーソートーは使用とスキルの重要性を認識しています。いい生活と基本スキルを離れることなく、参加者は仕事ために得られた知識を適用することができます。
ส่วนหนึ่งขององค์กรชั้นนำที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมกับส.ส.ท.Leading Organizations that train with TPATPAで訓練をリードする組織