ติดต่อหน่วยงานภายในOffice Contact Informationオフィスの連絡先情報
หน่วยงานOffice and Locationオフィスと場所อีเมล/โทรศัพท์Email and Phoneメールと電話
บริการอบรมและสัมมนา
(Public Training/In-house Training)
et@tpa.or.th
โทร. 0 2717 3000-29 ต่อ 81
บริการให้คำปรึกษา admin.sc@tpa.or.th
โทร. 0 2717 3000-29 ต่อ 622,629
ประกวดรางวัลคุณภาพ
(TPA Award)
award@tpa.or.th
โทร. 0 2717 3000-29 ต่อ 772-773
แผนกประกันคุณภาพ
(Quality Assurance)
qa@tpa.or.th
โทร. 0 2717 3000-29 ต่อ 736
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม tpa_cal@tpa.or.th
โทร. 0 2717 3000-29 ต่อ 82
ฝ่ายบัญชีการเงิน fin@tpa.or.th
โทร. 0 2717 3000-29 ต่อ 233
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ career@tpa.or.th
โทร. 0 2717 3000-29 ต่อ 255
ฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม tpaschook@tpa.or.th
โทร. 0 2258 0320 ต่อ 1641-1643
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. book4u@tpa.or.th
โทร. 0 2258 0320 ต่อ 1760,1711