ติดต่อหน่วยงานภายในOffice Contact Informationオフィスの連絡先情報
หน่วยงานOffice and Locationオフィスと場所อีเมล/โทรศัพท์Email and Telephone numberメールと電話
บริการอบรมและสัมมนา
(Public Training)
et@tpa.or.th
โทรTelTel. 0 2717 3000-29 ต่อExt.Ext. 81
บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร
(In-house Training)
inhouse@tpa.or.th
โทรTelTel. 0 2717 3000-29 ต่อExt.Ext. 761-764
บริการให้คำปรึกษา
(Consultancy Service)
admin.sc@tpa.or.th
โทรTelTel. 0 2717 3000-29 ต่อExt.Ext. 622,629
ประกวดรางวัลคุณภาพ
(TPA Award)
award@tpa.or.th
โทรTelTel. 0 2717 3000-29 ต่อExt.Ext. 772-773
แผนกประกันคุณภาพ
(Quality Assurance)
qa@tpa.or.th
โทรTelTel. 0 2717 3000-29 ต่อExt.Ext. 736
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(TPA Calibration)
tpa_cal@tpa.or.th
โทรTelTel. 0 2717 3000-29 ต่อExt.Ext. 82
ฝ่ายบัญชีการเงิน
(Accounting Department)
fin@tpa.or.th
โทรTelTel. 0 2717 3000-29 ต่อExt.Ext. 233
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
(human resource department)
career@tpa.or.th
โทรTelTel. 0 2717 3000-29 ต่อExt.Ext. 255
ฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
(School of Language & Culture)
tpaschook@tpa.or.th
โทรTelTel. 0 2258 0320 ต่อExt.Ext. 1641-1643
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
(TPA Publishing)
book4u@tpa.or.th
โทรTelTel. 0 2258 0320 ต่อExt.Ext. 1760,1711