วิธีการชำระเงินPayment method支払方法
ชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์Savings account options貯蓄がオプション口座 :
ชื่อบัญชี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)Account name "Technology Promotion Association (Thailand-Japan)""Technology Promotion Association (Thailand-Japan)" に振込で支払い
  ธนาคารไทยพาณิชย์Siam Commercial BankSiam Commercial Bank สาขา เอ็มควอเทียร์SCB EmquartierSCB Emquartier เลขที่บัญชี 009-2-23325-3Acc. No. 009-2-23325-3口座番号009-2-23325-3
  ธนาคารกรุงไทยKrung Thai Bankクルンタイ銀行 สาขา พัฒนาการPattanakarn Branchパッタナカーン支店 เลขที่บัญชี 064-1-11613-6Acc. No. 064-1-11613-6口座番号064-1-11613-6
  ธนาคารกรุงเทพBangkok Bankバンコク銀行 สาขา สุขุมวิท 43Sukhumvit 43 Branchスクンビット43支店 เลขที่บัญชี 172-0-23923-3Acc. No. 172-0-23923-3口座番号172-0-23923-3
• โปรดส่งหลักฐาน ใบนำฝากธนาคาร(Pay-in) พร้อมแจ้งยืนยันการส่งสำเนาลงในแบบฟอร์มการส่งสำเนาใบ [download : Pay-in Form]
• ถึงฝ่ายการศึกษาฝึกอบรมที่หมายเลข Fax 0-2719-9481-3
• หรือส่งสำเนาเอกสารแนบส่ง Email : et@tpa.or.th
• สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2717-3000-29 ต่อ 81 Call center

เนื่องจากสมาคมฯเสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 8(2) และข้อ 12/1(2) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000132246
• Please attach a copy of payment slip (Pay-in) with a Pay-in Form [download : Pay-in Form]
• To Education and Training Department, Fax No. 0-2719-9481-3
• Or Email : et@tpa.or.th
• For more information, please contact: Tel. 0-2717-3000-29 Ext. 81 (Call Center)

TPA has paid the income tax under Thailand’s income tax law No. 40(8) which demand that the customer’s payment VAT. must not be deducted according to The Revenue Department, T.P.4/2528 No. 8(2) and No. 12/1(2) Tax ID No. 0993000132246
• 研修部へに振込証明書を送信してください。[download : Pay-in Form]
• ファクス番号:0-2719-9481-3
• または添付ファイルのコピーを送信します。メール:et@tpa.or.th
• お問い合わせ : Tel.0-2717-3000-29 Ext. 81 Call center

ソーソートーは国税局の第40(8)の下で所得税を納めますから、源泉徴収をしなければなりません。t.p.4/2528、8条(2)及び条12/1(2)納税者番号0993000132246


   หมายเหตุRemark注釈
   * เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน ต้องชำระเงินล่วงหน้าก่อนการอบรมPlease pay the registration fee before the training date.お支払いはトレーニング日を前払ってください。
   * ในกรณีที่ไม่สามารถอบรมตามที่สำรองที่นั่งได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ) In case you can not train as reservations. Please inform at least five business days (excluding Saturday - Sunday and Holidays).ケースでは、予約のように訓練することができません。( - 日曜日と祝日土曜日を除く)は、少なくとも5営業日お知らせください。