วัตถุประสงค์Objectives目的

วิสัยทัศน์
 1. เป็นรางวัลด้านคุณภาพตามแนวทาง TQM ที่มีเกียรติสูงสุดในประเทศไทย
 2. เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
 3. เป็นรางวัลที่มีเกณฑ์และกลไกการตัดสินที่ถูกต้องแม่นยำ ตามแนวทาง TQM ของ Prof.Dr.Noriaki Kano
 4. เป็นระบบหรือกระบวนการให้รางวัลที่ช่วยส่งเสริมให้องค์การมีความมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และบริการให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์ในการจัดการงาน KANO Quality Award
 1. ส่งเสริมให้กำลังใจแก่องค์การที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเท พยายามในการนำ TQM ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
 2. ให้การยอมรับ เชิดชูเกียติแก่องค์การที่สามารถบรรลุผลสำเร็จในการปรับปรุงคุณภาพขององค์การ
 3. เผยแพร่ประสบการณ์ขององค์การที่ประสบความสำเร็จโดยใช้ TQM เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณะ
 4. เป็นรางวัลที่ส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ นวัตกรรมของสินค้าและบริการที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน
 5. เป็นรางวัลที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ โดยใช้หลักการ TQM
 6. ช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งภาคการผลิตและบริการของภาครัฐและธุรกิจไทย
Vision
 1. To be the most prestigious TQM award in Thailand
 2. To be the accepted award widely especially by manufacturing industry and service sectors
 3. To have criteria and mechanism according to Prof.Dr.Noriaki Kano’s TQM philosophy
 4. To be a system or process that supports organizations on product and service continuous improvement
Objectives of KANO Quality Award
 1. To support organizations that apply TQM for quality improvement
 2. To give an honor to organizations that accomplish on quality improvement
 3. To share experiences of successful organizations that use TQM as their business strategies
 4. To provide understanding of quality awareness and product & service innovation that affect on competitiveness
 5. To provide knowledge and understanding of quality management by TQM approach
 6. To improve product quality on both production and service of both public and private sectors
ビジョン
 1. タイにおいて最も権威あるTQM手法の品質賞として確立する
 2. 製造業やサービス業を中心に広く認められる賞として確立する
 3. 狩野モデルのTQM原理に基づいた基準と仕組みを導入した賞として確立する
 4. 改善にとりくみ製品やサービスの質を高めてきた企業を表彰するシステムとして確立する
ねらい
 1. TQMで品質管理システムの改善に取り組んでいる企業の支援
 2. 品質改善に成功を収めた企業の賞賛
 3. 戦略的なビジネスモデルとしてTQMを用いて成功を収めた企業の事例を広める
 4. 競争力に影響する製品やサービスの品質の重要性への意識強化
 5. TQMの原理に基づいた品質の優越性に関する知識や理解の促進
 6. タイの製造業・サービス業の品質レベルの向上

:: @TPA AWARD
KANO Quality Award
Thailand Quality Prize
Thailand Kaizen Award
Thailand Lean Award
Thailand 5S Award