หลักเกณฑ์Criteria基準

ขั้นตอนการรับสมัครผลงาน Kano Quality Award

หลักเกณฑ์ของ KANO Quality Award สามารถ download ได้ที่นี่ หลักเกณฑ์ Kano Quality Award
ประเภทรางวัล กรรมการจะพิจาณาตามเกณฑ์ที่จะได้รับ ซึ่งมี 5 ระดับ คือ
1. 900 คะแนนขึ้นไป ได้รับ Diamond Award
2. 800 – 899 คะแนน ได้รับ Golden Award
3. 700 – 799 คะแนน ได้รับ Silver Award
4. 600 – 699 คะแนน ได้รับ Bronze Award
5. 500 – 599 คะแนน ได้รับ Certificate
ความแตกต่างของ QCC กับ KANO QCC เป็นรางวัลประเภทกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการนำการบริหารงานคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในองค์การ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน การสร้างทีมด้วย QCC

KANO เป็นรางวัลประเภทองค์การ ที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการโดยใช้หลักการ TQM ในรูปแบบของ Prof.Dr.Noriaki Kano
Application Method of Kano Quality Award

KANO Quality Award Criteria, Download Here KANO Quality Award Criteria
Types of Award There are 5 types of award as follows:
1. 900 Points and Over Diamond Award
2. 800 – 899 Points Golden Award
3. 700 – 799 Points Silver Award
4. 600 – 699 Points Bronze Award
5. 500 – 599 Points Certificate
Differences between QCC and KANO QCC is an award for a group, promoting quality management in organization by focusing on human development and team building by QCC.

KANO is an award for an organization with outstanding management using TQM principle in the form of Prof.Dr.Noriaki Kano
KANO Quality Awardについて

KANO Quality Award詳細(タイ語)ダウンロード KANO Quality Award
1. 900点以上 = Diamond Award 
2. 800 - 899 = Golden Award 
3. 700 – 799 = Silver Award  
4. 600 - 699 = Bronze Award 
5. 500 - 599 = Certificate
QC大会と狩野品質賞(KANO Quality Award)の違い QC大会は、 人材育成を主題に置きQCサークルにより組織の品質管理推進を目指す小集団活動を審査し与える賞である。

狩野品質賞は、 狩野モデルに基づいたTQMを経営に取り入れ、成果を上げている企業を審査し与える賞である。

:: @TPA AWARD
KANO Quality Award
Thailand Quality Prize
Thailand Kaizen Award
Thailand Lean Award
Thailand 5S Award