หลักเกณฑ์และระดับรางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality AwardCriteria and type of KANO Quality AwardCriteria and type of KANO Quality Award

เกณฑ์รางวัลคุณภาพคาโน Kano Quality Award

ระดับรางวัล กรรมการจะพิจาณาตามเกณฑ์ที่จะได้รับ ซึ่งมี 5 ระดับ คือ
1. 900 คะแนนขึ้นไป Diamond Award
2. 800 – 899 คะแนน Golden Award
3. 700 – 799 คะแนน Silver Award
4. 600 – 699 คะแนน Bronze Award
5. 500 – 599 คะแนน Certificate

KANO Quality Award Criteria

Type of KANO Quality Award There are 5 types of award as follows:
1. 900 Points and Over Diamond Award
2. 800 – 899 Points Golden Award
3. 700 – 799 Points Silver Award
4. 600 – 699 Points Bronze Award
5. 500 – 599 Points Certificate

KANO Quality Awardについて

KANO Quality Award詳細(タイ語)ダウンロード KANO Quality Award
1. 900点以上 = Diamond Award 
2. 800 - 899 = Golden Award 
3. 700 – 799 = Silver Award  
4. 600 - 699 = Bronze Award 
5. 500 - 599 = Certificate
QC大会と狩野品質賞(KANO Quality Award)の違い QC大会は、 人材育成を主題に置きQCサークルにより組織の品質管理推進を目指す小集団活動を審査し与える賞である。

狩野品質賞は、 狩野モデルに基づいたTQMを経営に取り入れ、成果を上げている企業を審査し与える賞である。

:: @TPA Award
KANO Quality Award
Thailand Quality Prize
Thailand Kaizen Award
Thailand Lean Award
Thailand 5S Award