ความเป็นมาBackground背景

ยินดีต้อรับสู่ KANO Quality Award หนังสือ TQC (Total Quality Control) ที่เห็นอยู่นี้ได้ตีพิมพ์ขึ้นในเดือนกันยายน ค.ศ. 1985 หรือเมื่อ 25 ปีก่อน เป็นหนังสือประกอบการบรรยายในหลักสูตรต่างประเทศ จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในหัวข้อเรื่องการบริหาร TQC สำหรับผู้บริหาร หรือที่เรียกว่า TQM (Total Quality Management) ในปัจจุบัน โดย Prof.Dr.Noriaki Kano ท่านได้ให้เกียรติอย่างสูงกับ สมาคมฯ ในการนำประสบการณ์ความรู้และกรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอดให้กับผู้บริหารของอุตสาหกรรมไทย นับจากวันนั้นมา Kano’s House ก็ได้มีการเผยแพร่สู่ภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะจุดเด่นของ Kano’s House นั้นมีความหมายลึกซึ้ง เข้าใจง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงความเป็นเรื่องราว "Story" ความเชื่อมโยงของหลักการบริหาร ปรัชญาบริหาร อย่างเป็นเหตุเป็นผล การวางกลยุทธ์ การกำหนดเป็นนโยบาย การกระจายนโยบาย เชื่อมโยงสู่การบริหารงานประจำวัน เชื่อมโยงระดับกระบวนการด้วยการบริหารข้ามสายงาน และตอบสนองต่อนโยบายด้วยความแข็งแรงของพนักงานหน้างานในรูปของกิจกรรม QCC โดยหลักการของ Dr.Deming หรือวงจร PDCA สิ่งสำคัญคือ TQM Concept แนวคิดหรือภาษาของ TQM ในการที่จะเป็นเครื่องมือสื่อสารหรือแนวทางปฏิบัติ ตั้งแต่ การบริหารด้วยข้อมูลจริง ลูกค้าคือกระบวนการถัดไป การใช้ PDCA การเน้นกระบวนการและผลลัพธ์ (Process Oriented) การแก้ปัญหาเชิงป้องกัน การจัดมาตรฐานการปฏิบัติงาน สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ทางปัญญาที่อาจารย์คาโนท่านได้มาปลูกเอาไว้ให้กับอุตสาหกรรมไทยนานกว่า 20 ปี

ตลอดเวลาท่านยังเป็นประธานคณะอนุกรรมการรางวัล Deming Prize เป็นกรรมการก่อตั้งองค์กรศูนย์รวมด้านคุณภาพแห่งเอเชียหรือ ANQ (Asian Network Quality Award) และท่านยังได้รับรางวัล Deming Prize, Nikkei Quality Control Literature Prize, Jack Lancaster Medal จาก America Society for Quality ถือได้ว่าท่านได้สร้างผลงานด้านคุณภาพมาโดยตลอด

การส่งเสริมการบริหารระบบงานคุณภาพ สมาคมฯ ได้ทำอย่างต่อเนื่องทั้งระดับกลุ่ม องค์การ โดยได้จัดงาน Thailand Quality Prize ขึ้นทุกปีในเดือนมีนาคม เพื่อส่งเสริมให้มีการนำการบริหารงานคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในองค์การ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน การสร้างทีมด้วย QCC โดยเชิดชูเกียรติสำหรับกลุ่ม QCC ที่มีผลงานดีเด่น และนำมาเผยแพร่ Best Practice เพื่อให้องค์การอื่น ๆ เกิดการเรียนรู้ ในปี พ.ศ. 2550 สมาคมฯโดยคณะกรรมการบริหารได้มีมติให้ต่อยอดรางวัลดังกล่าวจากกลุ่มเพิ่มขึ้นในรูปขององค์การที่มีการนำระบบบริหาร TQM ไปประยุกต์ใช้ ประกอบกับแนวทางที่สมาคมฯได้ถ่ายทอดระบบบริหาร TQM ในแบบของอาจารย์คาโนมากว่า 20 ปีนั้น จึงเห็นควรว่า

"ควรมีการจัดตั้ง KANO Quality Award เพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินองค์การที่บริหารด้วยTQM อีกทั้งยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม ให้มีการแลก เปลี่ยนความรู้ และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างยั่งยืน และเชิดชูเกียรติสำหรับองค์การที่มีการบริหารจัดการดีเด่น"

การพัฒนาเกณฑ์ในการวัดประเมินผล KANO Quality Award จึงได้เกิดขึ้น และต้องขอบพระคุณในความกรุณาของ Prof.Dr. Noriaki Kano เป็นอย่างสูง ที่ท่านได้อนุญาตให้ใช้ชื่อท่าน อีกทั้งยังแนะนำ ให้ความรู้กับทีมกรรมการในการพัฒนาเกณฑ์รางวัลด้วยตัวท่านเอง ทั้งยังบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวในการช่วยเหลือโครงการส่งเสริมรางวัลคุณภาพคาโน ถือได้ว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลที่มีความจริงใจและหวังดีต่ออุตสาหกรรมไทยอย่างแท้จริง

ในปี พ.ศ. 2551 ถือเป็นปีแรกที่มีการนำร่อง การมอบ KANO Quality Award แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยอาจารย์คาโน จะเป็นผู้ติดตามการตรวจประเมินองค์การอย่างใกล้ชิด และนำเสนอผลงานสู่สาธารณชนในงาน จึงถือได้ว่าเป็นศักราชใหม่ของวงการคุณภาพที่อุตสาหกรรมไทยจะสามารถนำแนวทางการบริหารงานคุณภาพในรูปแบบของ Kano’s House ไปประยุกต์ในการบริหารจัดการอุตสากรรมภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันองค์การให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในที่สุด
หน่วยงานที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อรับ KANO Quality Award ปี 2551 1. บริษัท โตเซน อินดัสเตรียล จำกัด
2. บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
3. บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
4. บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
5. บริษัท แดรี่พลัส จำกัด

ปี พ.ศ. 2552 สมาคมฯ กำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้าน TQM โดยจะเริ่มมอบรางวัล KANO Quality Award สำหรับองค์การที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างรากฐานในศักยภาพเชิงแข่งขันเหนือคู่แข่งขันอย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป จึงได้เปิดรับสมัครองค์การที่มีผลงานดีเด่นด้าน TQM สมัครเข้าร่วมประกวดเพื่อรับ KANO Quality Award ด้วยรางวัล KANO Quality Award เป็นรางวัลสู่ระดับสากลและเป็นรางวัลทรงเกียรติ ที่ประชุมจึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติและอนุมัติรางวัล KANO Quality Award ดังนี้

1. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2. ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
3. คุณกานต์ ตระกุลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
4. คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
5. คุณถาวร ชลัษเฐียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด
Welcome to KANO Quality Award The above TQC (Total Quality Control) book was published in September 1985 or 25 years ago. The book has lectured on international course organized by Technology Promotion Association (Thailand - Japan) or TPA on the topic of "TQC Management for Executive", also known as "TQM" (Total Quality Management) in the present. We are honored to have Prof.Dr.Noriaki Kano to transfer knowledge, experiences, and case studies from Japan to Thai Industry. Since then, Kano's House has been widely introduced to the Thai industry with the great meaning and easy to understand. Kano’s House has focused on "Story", linking among management principle, logical management philosophy, strategy setting, policy setting, policy deployment, daily management, and cross-functional management. The policy has been fulfilled by the strength of employees in the form of QCC activity by Dr.Deming’s principle or PDCA Cycle. The importance is that TQM Concept or TQM Language has included communication tools or practice guidelines from managing by facts, customer is the next process, PDCA application, process and result oriented, preventive problem solving , and work performance standardization. These can be considered as Professor Kano’s intellectual seeds that have been grown for Thai industry for over 20 years.

Throughout the time, Professor Kano has been the chairman of subcommittee of Deming Prize and a founder of Asian Network Quality Award (ANQ). He also received Deming Prize, Nikkei Quality Control Literature Prize, and Jack Lancaster Medal from America Society for Quality. Professor Kano has created quality work throughout the time.

Technology Promotion Association (Thailand-Japan) has promoted quality system management continuously on teams and organizations by having Thailand Quality Prize every year in March. The reason of promoting quality system every year is to promote organizations to apply quality management in their organizations by focusing human development, building a team by QCC, honoring QCC with excellent work, and sharing the Best Practice of the excellent work to the public. In 2007, TPA committee decided to extend Thailand Quality Prize by having organizations to apply TQM in their organizations. Also, TPA has transferred management practice of TQM by Professor Kano for over 20 years. Thus, the committee agreed that:

"KANO Quality Award should be established as a benchmark to evaluate organization management with TQM approach. It also raises the competitive capability of Thai industry as a whole to exchange knowledge, develop continuously and sustainably, and honor organizations that have excellent management"

Thus, the development of KANO Quality Award’s assessment criteria has occurred. We need to give thanks to Prof.Dr.Noriaki Kano with our highly appreciation for his permission to use his name. He also gave knowledge to our committees on the development of award criteria by himself and donated us of his personal fund to support and promote KANO Quality Award. Prof.Dr.Noriaki Kano is regarded as a precursor with sincerity and a good will to the Thai Industry.

In 2008, it was the first year to initiate KANO Quality Award to be given to organizations that participated in the award. Professor Kano would follow and assess organizations closely and present their works to the public. Thus, it was a new era for Thai industry in quality field to apply quality management according to Kano’s House for industry management under economic contraction and to build organization’s immune system to survive sustainably and successfully.
Organizations that participated in KANO Quality Award 2008 1. TOZEN INDUSTRIAL CO., LTD
2. THE PEACE CANNING (1958) CO., LTD
3. CHAIYABOON BROTHERS CO., LTD
4. DUTCH MILL CO., LTD
5. DAIRY PLUS CO., LTD

In 2009, Technology Promotion Association (Thailand-Japan) had activities to support and share knowledge and experiences on TQM by starting to give KANO Quality Award to organizations with the excellent work in order to build competitive capability strongly and sustainably over competitors. Thus, we invited organizations that had excellent TQM to participate in KANO Quality Award. Due to KANO Quality Award is the award leads to international level and it is a prestigious award, to honor and approve KANO Quality Award, the meeting passed a resolution to appoint honorary committees as follows:

1. Dr. Vitoon Simachokdee, Permanent Secretary, Ministry of Industry Thailand
2. Dr. Panisuan Jamnarnwej, President of The Standards & Quality Association of Thailand and Thai Frozen Foods Association
3. Mr. Kan Trakulhoon, President and CEO, The Siam Cement Public Company Limited
4. Mr. Ninnart Chaithirapinyo, Vice Chairman, Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
5. Mr. Thavorn Chalassathien, Assistant Managing Director, DENSO International Asia Co., Ltd.
KANO Quality Awardの背景 泰日経済技術振興協会(TPA)では、元留学生ならびに日本とのネットワークを活用し、省エネ、品質管理、設備保全など、当時まだタイでは知られていなかった技術を積極的に取り入れ普及に努めてきました。 品質管理に関しては1982年に始め、翌83年には第一回QC大会を開始。
今に至るまで30回を超える開催を重ねており、毎年多くの企業・グループの参加があります。

QCサークル活動もタイにおいてかなり浸透をし、企業の品質管理への取り組みレベルも上がってきたことから、これまでの個人やチームでの活動から、組織全体としての取り組みを表彰する賞を検討し『狩野品質賞』を開設しました。

狩野紀昭 東京理科大学名誉教授は、品質管理の権威として国内外で広く知られており、氏の提唱する品質管理手法は、狩野モデルとして有名です。

タイのおいても企業への研修やコンサルテイングを通し、タイにおける品質マネジメントシステムの構築、支援を20年以上に渡り続けてこられました。
TPAでも1985年からご指導・ご支援をいただいており、新たな賞には、海外でも認知度の高い狩野先生の狩野モデルの考え・基準に沿うものが相応しいと考え、先生のお名前をつけた大会の設立認可をお願いいたしました。
先生には、大会設立の承諾をいただきました上、運営・審査へのご協力など様々なご支援をいただき、2009年第1回大会を開催いたしました。

狩野品質賞では、小集団グループでの活動ではなく、会社規模での品質管理の取り組みを審査し、さらなる品質管理の質の向上と企業の競争力を高めていくことを目的としております。
様々な観点の審査の総合点からダイヤモンド、金、銀、銅、認定書の5つのレベルの賞を設けております。

大会名誉顧問 1. ウィトゥーン・シマチョークディ : 元工業省次官
2. パニスウン・チャムナンウエート : The Standards & Quality Association of Thailand会長
Thai Frozen Foods Association 会長
3. カーン・トラグンフン : SCG Cement Co., Ltd. CEO
4. ニンナート・チャイティラピンヨー : Toyota Motor Thailand Co., Ltd.副会長
5. ターウォーン・チャラサティアン : DENSO International Asia Co., Ltd.シニアアドバイザー

:: @TPA AWARD
KANO Quality Award
Thailand Quality Prize
Thailand Kaizen Award
Thailand Lean Award
Thailand 5S Award