แบบสำรวจการจัดอบรมและสัมมนาภายในหน่วยงาน (In-House Training)

1. ข้อมูลบริษัทเพื่อติดต่อประสานงาน
2. ข้อมูลความต้องการเพื่อจัดทำหลักสูตร
3. ข้อมูลเพื่อพิจารณาการออกใบเสนอราคา
แนบไฟล์ PDF :
4. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งความยินยอมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารการแจ้งขอความยินยอมนี้ เป็นส่วนหนึ่งซึ่งแนบท้าย “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้เข้าอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” ซึ่งท่านในฐานะผู้เข้าอบรมและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและทราบนโยบายดังกล่าวในรายละเอียดแล้ว จึงแสดงความยินยอมดังต่อไปนี้

ซึ่งเป็นผู้เข้าอบรม ให้เป็นผู้ติดต่อหรือประสานงาน หรือผู้แจ้งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมของผู้เข้าอบรม ได้อ่านและทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เข้าอบรม ตามที่สมาคมได้แจ้งไว้แล้ว จึงขอแสดงเจตนายินยอมดังต่อไปดังนี้

ยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกหรือปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของสมาชิกที่เป็นบุคคล

หากไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถให้ท่านเป็นผู้ติดต่อหรือประสานงานในการเข้าอบรมดังกล่าวได้

หากไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอบรมแก่ท่านได้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้เข้าอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้เข้าอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นี้แล้ว
****ทางแผนกฯจะส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาภายใน 3-5 วัน ทำการ****
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-7173000-29 โทรสาร 02-7173605 คุณวารินทร์ (ต่อ 761) คุณมาลินี (ต่อ 710)