เกี่ยวกับ In-House Training

In-House Training

เมื่อใดที่ควรจัดฝึกอบรมแบบ In-house

In house Training หรือการอบรมภายในเฉพาะองค์กร เป็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณน้อย เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาคนจำนวนมากกว่า 10 คน ขึ้นไปที่ต้องการให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่เท่าเทียมกันตามภาระหน้าที่ และตอบสนองต่อกลยุทธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งขององค์กรได้

จุดเด่นของบริการ In-house Training ของ ส.ส.ท.

เหตุผลที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ In house Training ของ ส.ส.ท.

  • เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านวิชาการทั้งทฤษฎี และภาคปฏิบัติ คอยดูแลให้คำแนะนำ ปรึกษาลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อออกแบบเนื้อหาหลักสูตรที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้ามากที่สุด
  • เรามีวิทยากรเครือข่ายที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมากกว่า 500 ท่านครอบคลุมทั้งด้านการผลิต/บริหารการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  • มีความยืดหยุ่นในการให้บริการสูง เพื่อตอบสนองเงื่อนไขและข้อจำกัดบางประการขององค์กร
  • ค่าบริการสมเหตุสมผล

ลูกค้าของเรา

กว่า 2,000 องค์กรในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และบริการ ที่ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นใน ส.ส.ท. เลือกใช้บริการ In-house Training มากกว่า 600 หลักสูตร/ปี อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมด้านอาหารและยา เป็นต้น