หลักเกณฑ์Criteria基準

ขั้นตอนการรับสมัครผลงาน Thailand 5S Award วิธีการสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมการรับรองจากผู้บริหารขององค์การ
 2. เอกสารสรุปการดำเนินงาน 5ส จำนวน 10 ชุด โดยมีข้อมูลดังนี้
  1. สำเนาใบสมัครที่มีการรับรองจากผู้บริหารขององค์การแล้ว
  2. ประวัติความเป็นมาขององค์การ และประวัติโดยย่อของการดำเนินงาน 5ส ในองค์การ
  3. หนังสือแต่งตั้งการดำเนินงาน 5ส เช่น ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงาน 5ส ขององค์การ
  4. แผนงานหลักและแผนการดำเนินงาน 5ส เช่น แผนงานคณะกรรมการส่งเสริม 5ส แผนอบรม แผนประชาสัมพันธ์
  5. ระบบการแบ่งพื้นที่ 5ส ในหน่วยงาน (ให้ระบุพื้นที่เป็น ตร.ม แยกเป็น ฝ่าย แผนก ฯลฯ)
  6. ระบบการประชาสัมพันธ์ 5ส เช่น บอร์ดกิจกรรม, แผ่นพับ ฯลฯ
  7. การดำเนินงาน 5ส เชิงปฏิบัติการ เช่น ระบบการบริหารการจัดการการดำเนินงาน Big Cleaning Day ผลงานการปรับปรุงและการจัดทำมาตรฐานเป็นต้น
  8. ระบบการตรวจประเมิน (Audit)
  9. Best Practices เช่น การปรับปรุงที่โดดเด่น ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เป็นต้น
  10. ตัวชี้วัดผลสำเร็จทั้งรูปธรรมและนามธรรม
  11. แนวทางการยกระดับการดำเนินงาน 5ส
  ทั้งนี้ ให้ลงรายละเอียดในกระดาษขาว ขนาด A4 (กระดาษที่ใช้ปกติในหน่วยงาน) แนวตั้งหรือแนวนอน เข้าเล่ม จำนวน 10 ชุด ตัวหนังสือต้องชัดเจน จำนวนไม่เกิน 40 หน้า (เอกสารผลงานแต่ละหน้าควรมีรายละเอียดคำอธิบายที่ชัดเจน เพื่อช่วยในการอธิบายให้คณะกรรมการเข้าใจในสิ่งที่ต้องการนำเสนอ)
 3. ดำเนินระบบ 5ส มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (ต่อเนื่อง)
 4. ชำระค่าสมัคร โดย เงินสด หรือ สั่งจ่ายเช็คในนาม
  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
  ชำระผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ บัญชี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่บัญชี 172-0-23923-3
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ เลขที่บัญชี 009-2-23325-3
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ เลขที่บัญชี 064-1-11613-6 5
  กรณีที่ผ่านเข้ารอบการตรวจติดตาม ณ สถานปฏิบัติงานจริง องค์การจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก (ถ้ามี) ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่/สถานที่ ทั้ง 2 รอบ
ขั้นตอนการคัดเลือกผลงาน Thailand 5S Award
 1. กฎจรรยาบรรณ และคัดเลือกผลงาน
 2. รับสมัคร พร้อมส่งสรุปผลงาน 5ส ขององค์การ ในรูปของเอกสาร
 3. คณะกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือกผลงานจากเอกสาร
 4. นำเสนอผลงานรอบคัดเลือก (เฉพาะผลงาน 5ส ขององค์การที่ผ่านรอบเอกสาร)
 5. ตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานการดำเนินงาน 5ส ณ สถานปฏิบัติงานจริง ครั้งที่ 1
 6. ตรวจติดตามการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน 5ส รวมถึงความรู้ความเข้าใจระบบ 5ส เพื่อความยั่งยืน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ครั้งที่ 2
 7. นำเสนอผลงาน รอบชิงชนะเลิศ
Application Method of Thailand 5S Award Application Method and Selection Criteria
 1. Fill in the application form with the approval of organization’s executive
 2. 10 documents of 5S implementation with following information:
  1. A copy of the application form with the approval of organization’s executive
  2. Company profile and a brief background of 5S implementation in organization
  3. The letter of appointment of 5S such as the letter of committee appointment of 5S
  4. The main plan and 5S implementation plan such as 5S promoting committee plan, training plan, and promoting plan
  5. Area Division of 5S (dividing as square metre by department, section, etc.)
  6. 5S Promoting System such as activity board, booklet, etc.
  7. 5S Implementation such as big cleaning day, improvement and standardization, etc.
  8. Audit System
  9. Best Practices such as outstanding improvement, creative thinking, and innovation, etc.
  10. Key Performance Indicator in both concrete and abstract
  11. 5S improvement guidelines
  Please provide details on A4 white paper (office paper), portrait or landscape, make a binding (10 sets), clear alphabet not more than 40 pages (each page should provide clear explanation and details for committee to understand clearly on what you are presenting)
 3. At least 2 consecutive years of 5S implementation
 4. Payment by cash or cheque name
  Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
  or Transfer payment to saving account name Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
  • Bangkok Bank Sukhumvit 43 Branch Acc. No. 172-0-23923-3
  • Siam Commercial Bank Bangkapi Branch Acc. No. 009-2-23325-3
  • Krung Thai Bank Pattanakarn Branch Acc. No. 064-1-11613-6
  If organizations pass into on-site audit, organizations need to be responsible for transportation and accommodation (if any) expenses of committee for 2 rounds.
Selection Steps of Thailand 5S Award
 1. Ethics and Selection Criteria
 2. Application Period and Submitting 5S Implementation in Document Form
 3. The committee selects organizations by document submitting
 4. Presenting the Work in Selection Round (only organizations that pass on document selection)
 5. 5S On-site Audit No. 1
 6. 5S On-site Audit No. 2 (on Development and Improvement)
 7. Presenting the Work (Final Round)
Thailand 5S Awardの参加のプロセス 参加する方と選定基準。
 1. 企業の経営者のを証明して申込書に必要事項を記入する。
 2. 次のように5S実施の10文書。
  1. 企業の経営者のを得て申込書のコピー。
  2. 企業の背景と組織内の5S実施の簡単な背景。
  3. 5Sの実施に関する任命書。たとえば、企業の委員会証明書など。
  4. 計画と実施計画。たとえば、訓練計画、PR計画、5S委員会の計画など。
  5. 企業にエリアを分割するシステム(平方米でエリア特定する。課と部を識別する)。
  6. 5Sについて情報機器。たとえば、活動ボード、小冊子など。
  7. 5Sの実施。たとえば、Big Cleaning Dayの管理操作、改良について結果、基準をすることなど。
  8. 監査システム (Audit) 。
  9. ベストプラクティス。たとえば顕著な改善、創造性、革新性など。
  10. 抽象的と具体的の達成。
  11. 5Sの実施計画を開発して続けるガイドライン。
 3. 2年以上に55S活動を管理する(続ける)
 4. Technology Promotion Association (Thailand-Japan) に小切手または振込で支払い
  • バンコク銀行、スクンビット43支店、口座番号172-0-23923-3
  • サイアム商業銀行、バンカピ支店、口座番号009-2-23325-3
  • クルンタイ銀行、パッタナカーン支店、口座番号064-1-11613-6
  現地審査合格だったら、企業が確認する委員会の交通費と宿泊費(あるなら)責任しなければならない。
Thailand 5S Awardの選択プロセス
 1. 倫理と選択基準
 2. 申込して、文書で企業の5Sの効果を送信します。
 3. 書類審査
 4. 書類審査合格企業の発表
 5. 現地審査 (1回目)
 6. 現地審査 (2回目)
 7. 狩野品質賞の表彰式と報告会

:: @TPA AWARD
KANO Quality Award
Thailand Quality Prize
Thailand Kaizen Award
Thailand Lean Award
Thailand 5S Award