TPA HRD Planning Advisor Service

TPA HRD Planning Advisor Service

ขั้นตอนการให้บริการ

บริการแนะนำ ให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development) ที่ให้มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ มีความรู้ มุ่งหวังให้เติบโตในสายงานที่รับผิดชอบ (Competency & Career Path) สอดรับกับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจขององค์กรผ่านการฝึกอบรม เพื่อนำไปสู่ความสามารถที่องค์กรคาดหวัง การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการยกระดับองค์กรมีความสำคัญมากในยุคที่ต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี “TPA HRD Advisor” มีทีมงาน ทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับฟังข้อมูล ปัญหา รับข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำมาออกแบบกระบวนการ คัดสรรรูปแบบและนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคนและกระบวนการ ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร
TPA HRD Planning Advisor Service

HRD Planning Advisor

TPA HRD Planning Advisor Service TPA HRD Planning Advisor Service TPA HRD Planning Advisor Service
 
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม