Online Assessment

วัตถุประสงค์
  1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบภายในองค์กร​
  2. แนะนำจุดปรับปรุงในส่วนของระบบ ทีมงาน และเกณฑ์การประเมินผลงานภายในองค์กร​
  3. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเข้าสู่ระบบระดับประเทศ​
รูปแบบการให้บริการ
  1. ผ่านระบบ Online เช่น Zoom หรือ MS Team​
  2. ​ระบบอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าสะดวก​
วิธีการสมัคร​
  1. กรอกรายละเอียดลงในแบบ Web​
  2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางอีเมล์/โทรศัพท์ เพื่อเป็นการยืนยัน​
  3. ดำเนินการตรวจประเมิน
อัตราค่าบริการ​
  1. 1 ชั่วโมง 750 บาท/ชั่วโมง​
  2. 1.30 ชั่วโมงขึ้นไป อัตราค่าบริการ 500 บาท/ชั่วโมง

สมัคร