50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)50th Anniversary Celebration.50th Anniversary Celebration.

50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)