เปิดมุมมองการเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว (Online)Beyond TPA Digital TransformationFlash TrainingEEC Model Type Bการพัฒนาความสามารถของหัวหน้างานเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารTPA Package DIYJapanese Coursesผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยKarakuri Low Cost Automation6 Modules & Safety Competency TestKarakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)โครงการ Online Consulting

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 17.00 น.
หลักสูตรเข้าร่วมโปรโมชั่น การฟื้นฟูกิจการหลัง COVID-19 Executive Seminar

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการป้องกันโควิด-19COVID-19 ScreeningCOVID-19 Screening
มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการตรวจคัดกรองScreening measuresScreening measures
มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19
มาตรฐานรับรองความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19Thai Stop COVID-19Thai Stop COVID-19

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
กำหนดการรางวัลคุณภาพ TPA Thailand Award 2022TPA Thailand Award 2022 ScheduleTPA Thailand Award 2022 Schedule

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A21SH011JL กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวคนญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Thai Labor Law for Japanese ExecutiveThai Labor Law for Japanese Executive 09/12/2021
E21SL078DT การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย (Sharing) 15/12/2021
I21LM070DT หลักมาตรวิทยาการทวนสอบเครื่องวัดสำหรับอุตสาหกรรม (Online)Metrological Principle of Equipment Verification for Industry (Online)Metrological Principle of Equipment Verification for Industry (Online) 15/12/2021
E21SH026JL เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive ManagementSafety Officer for Japanese Executive Management 15/12/2021
Q21SH005JL IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)IATF 16949 : 2016 for Japanese Executive ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Executive Management 25/01/2022
A21NO170DT เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย (Online)Forecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales 26/01/2022
Q21SH006JL ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive 22/02/2022
E21SH022JL ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Management 15/03/2022
more.
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P21NO057DT เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ) (Online)Developing Standard Work for Maintenance: Practice (Online)Developing Standard Work for Maintenance: Practice (Online) 03/12/2021
I21NO114P การสอบเทียบเครื่องชั่งตาม EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 18 03/12/2021
C21NO049DT เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2 (Online)Excel Level 2 (Online)Excel Level 2 (Online) 03/12/2021
I21NO073DT การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Online)Calibration of Industrial Instrument (Online)Calibration of Industrial Instrument (Online) 07/12/2021
I21NO072DT การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online) 07/12/2021
C21NO050DT เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2019 (Online)เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2019 (Online)เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2019 (Online) 07/12/2021
C21NO069P เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2019เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2019เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2019 07/12/2021
I21NO139P การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory 07/12/2021
A21NO317DT สุดยอดชั้นเชิงการเจรจาต่อรอง (Online)Negotiation ExcellenceNegotiation Excellence 08/12/2021
A21NO318DT การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mail (Online)Effective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail 08/12/2021
more.

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
H21WA001T Beyond Digital Transformation with TPABeyond Digital Transformation with TPABeyond TPA Digital Transformation 24/12/2021
P21LM091DT เปิดมุมมองการเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว (Online)Look forward to increase productivity and reduce cost effectively (Online)Look forward to increase productivity and reduce cost effectively (Online) 24/12/2021
Q21LM071TL ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015ISO9000:2015ISO9000:2015 30/12/2021
H21YW008DT TPA Forum Special : 12 S-Curve to Re-start ThailandTPA Forum Special : 12 S-Curve to Re-start Thailand12 S-Curve to Re-start Thailand 19/01/2022
M21NO199P ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (ภาคการผลิต)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) 24/02/2022

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

สูจิบัตรฉบับ 364 หลักสูตรเดือนกุมภาพันธ์ 2565 new

สูจิบัตรฉบับ 363 หลักสูตรเดือนมกราคม 2565

TPA Training Program Vol.362
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2021Plan staff training Environmental Engineer year 2021Plan staff training Environmental Engineer year 2021