สบายงบ...ครบทุกหลักสูตรKaizen Master Certificate Programพื้นฐานการควบคุมแบบฟัซซีลอจิก (Online)ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยKarakuri Low Cost Automation6 Modules & Safety Competency TestKarakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)โครงการ Online Consulting

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

Training Promotion

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการป้องกัน COVID-19
มาตรการป้องกัน COVID-19COVID-19 PreventionCOVID-19 Prevention
มาตรการป้องกันภายในอาคาร
มาตรการป้องกันภายในอาคารHygiene measuresHygiene measures
มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการตรวจคัดกรองScreening measuresScreening measures
มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19
มาตรฐานรับรองความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19Thai Stop COVID-19Thai Stop COVID-19

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
กำหนดการรางวัลคุณภาพ TPA Thailand Award 2021TPA Thailand Award 2021 ScheduleTPA Thailand Award 2021 Schedule

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A21NO094DT การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving 28/06/2021
I21NO037DT การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ (Online)Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System (Online)Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System (Online) 29/06/2021
I21LM029DT หลักมาตรวิทยาการสอบเทียบเครื่องวัดสำหรับอุตสาหกรรม (Online)Metrological Principle of Equipment Calibration for Industry (Online)Metrological Principle of Equipment Calibration for Industry (Online) 29/06/2021
Q21LM029DT Risk Management in COVID-19 (Online)การจัดการและประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด (Online)Risk Management in COVID-19 (Online) 29/06/2021
A21SH003JL วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand) 06/07/2021
C21NO024DT เก่ง Word ใน 1 วัน (Online)Excellence Word in 1 DayExcellence Word in 1 Day 07/07/2021
E21NO034DT เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Online)Safety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level 08/07/2021
P21NO014DT กลยุทธ์ควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุคลังอะไหล่ (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online) 09/07/2021
A21NO065DT สุดยอดนักขายเชิงรุก (Online)Proactive SalesProactive Sales 13/07/2021
K21KB004S TPS/Lean for LogisticsTPS/Lean for LogisticsTPS/Lean for Logistics 14/07/2021
more.
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
U21NO002DT พื้นฐานการควบคุมแบบฟัซซีลอจิก (Online)Introduction to Fuzzy Logic ControlIntroduction to Fuzzy Logic Control 25/06/2021
M21LM023DT การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop) (Online) 25/06/2021
C21YW012DT ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ (Online)Formula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 2016 28/06/2021
A21NO094DT การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving 28/06/2021
I21NO037DT การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ (Online)Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System (Online)Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System (Online) 29/06/2021
I21LM029DT หลักมาตรวิทยาการสอบเทียบเครื่องวัดสำหรับอุตสาหกรรม (Online)Metrological Principle of Equipment Calibration for Industry (Online)Metrological Principle of Equipment Calibration for Industry (Online) 29/06/2021
Q21LM029DT Risk Management in COVID-19 (Online)การจัดการและประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด (Online)Risk Management in COVID-19 (Online) 29/06/2021
more.

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
U21NO002DT พื้นฐานการควบคุมแบบฟัซซีลอจิก (Online)Introduction to Fuzzy Logic ControlIntroduction to Fuzzy Logic Control 25/06/2021
H21YW001DT การฟื้นฟูกิจการหลัง COVID-19 : กรณีศึกษาธุรกิจญี่ปุ่น (Online) 03/08/2021

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.358

TPA Training Program Vol.357

TPA Training Program Vol.356

TPA Training Program Vol.355

TPA Training Program Vol.354

TPA Plan Year 2021
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2021Plan staff training Environmental Engineer year 2021Plan staff training Environmental Engineer year 2021