หลักสูตร สำหรับจองอบรม Flash TrainingFlash Training CouresFlash Training Coures

No.No.No. ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาPrice価格 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
1A22LM002TL : คุณสมบัติล่ามที่บริษัทญี่ปุ่นต้องการ500.00Facebook Group
2A22LM001TL : เทคนิคการเป็นนักแปลภาษาญี่ปุ่นมืออาชีพ500.00Facebook Group
3A22LM005TL : นักจัดซื้อมือโปร เป็นได้ไม่ยาก500.00Facebook Group
4A22LM006TL : จัดซื้ออย่างไรให้ถูกใจผู้บริหาร500.00Facebook Group
5A22LM007TL : DQ ความฉลาดทาง Digital: ดัชนีชี้วัดสมรรถนะบุคลากรยุค 5.0500.00Facebook Group
6A22LM004TL : Basic cross-culture for working with Japanese (วัฒนธรรมเบื้องต้นที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น)500.00Facebook Group
7A22LM003TL : Ho-Ren-So รายงาน การแจ้ง ปรึกษา: หัวใจของการสื่อสารในการทำงานกับคนญี่ปุ่น500.00Facebook Group
8E22LM009TL : ประเมินความสี่ยงด้วยเทคนิค HAZOP500.00Facebook Group
9E22LM005TL : การกำหนดนโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ KPI อย่างไรให้ถูกต้อง และเหมาะสม500.00Facebook Group
10E22LM003TL : การบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect) และการประเมินระดับนัยสำคัญ (Significant Environmental Aspect)500.00Facebook Group
11E22LM004TL : การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม และ KPI อย่างไรให้ถูกต้อง และเหมาะสม500.00Facebook Group
12E22LM010TL : สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยไทยอย่างง่ายด้วย BBS500.00Facebook Group
13E22LM006TL : ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับปฏิบัติการ500.00Facebook Group
14E22LM011TL : เพิ่มศักยภาพ สำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ตอน 1 : การรายงานอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ และวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์500.00Facebook Group
15E22LM012TL : เพิ่มศักยภาพ สำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ตอน 2 : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย และการประยุกต์ใช้500.00Facebook Group
16E22LM013TL : เพิ่มศักยภาพ สำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ตอน 3 : การวิเคราะห์งานเพื่อค้นหาความเสี่ยง และการสอนงานเพื่อความปลอดภัย500.00Facebook Group
17E22LM001TL : การหยั่งรู้ระวังอันตรายด้วย KYT500.00Facebook Group
18E22LM002TL : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)500.00Facebook Group
19E22LM008TL : ประเมินความเสี่ยงทันใจด้วย ALOHA500.00Facebook Group
20E22LM007TL : การประเมินความเสี่ยงด้วย What-if อย่างเร็วและแม่นยำ500.00Facebook Group
21M22LM001TL : แก่นแท้5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน500.00Facebook Group
22M22LM003TL : การจัดการความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย POKA YOKE500.00Facebook Group
23M22LM004TL : MRP: งานวางแผนและควบคุมการผลิต500.00Facebook Group
24M22LM005TL : การวางแผนความต้องการวัสดุ สำหรับผู้เริ่มต้น500.00Facebook Group
25M22LM002TL : Lean 101 ทำไมต้องลีน? ลีนคืออะไร?500.00Facebook Group
26P22LM002TL : 5ส เพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้ปฎิบัติงาน500.00Facebook Group
27P22LM004TL : Why - Why Analysis500.00Facebook Group
28P22LM003TL : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง ระบบไฮดรอลิก500.00Facebook Group
29P22LM001TL : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง500.00Facebook Group
30Q22LM018TL : หาสาเหตุของปัญหาเรื้อรังในงานได้ภายใน 1 ชั่วโมง500.00Facebook Group
31Q22LM020TL : 7 step แก้ปัญหาด้วย QC Story500.00Facebook Group
32Q22LM006TL : การกำหนดนโยบายคุณภาพ และ KPI อย่างไรให้ถูกต้อง และเหมาะสม500.00Facebook Group
33Q22LM012TL : PFMEA ไม่ใช่เรื่องยาก500.00Facebook Group
34Q22LM011TL : Statistical Process Control สำหรับมือใหม่500.00Facebook Group
35Q22LM019TL : แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ500.00Facebook Group
36Q22LM001TL : ผู้บริหารต้องทำอะไรบ้างเมื่อนำระบบการจัดการ ISO มาใช้ในองค์กร500.00Facebook Group
37Q22LM017TL : ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015500.00Facebook Group
38Q22LM004TL : เขียนแผนคุณภาพ (Control Plan) ไม่เป็นให้ดูคลิปนี้เลย500.00Facebook Group
39Q22LM009TL : Production Part Approval Process (PPAP) สำหรับมือใหม่500.00Facebook Group
40Q22LM021TL : การวางแผนงานล่วงหน้า APQP ต้องทำอย่างไร500.00Facebook Group
41Q22LM014TL : 60 นาที ก้าวเป็น Quality Management Representative อย่างมืออาชีพ500.00Facebook Group
42Q22LM003TL : เคลียร์ปัญหาคาใจในการทำ Management Review500.00Facebook Group
43Q22LM002TL : ปัญหาโลกแตก! การแก้ไขเบื้องต้น (Correction) การแก้ไข (Corrective action) และการป้องกัน (Preventive action) ต่างกันอย่างไร ดูคลิปนี้ รับรองเคลียร์500.00Facebook Group
44Q22LM016TL : NCR การจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด500.00Facebook Group
45Q22LM013TL : 60 นาทีกับข้อกำหนด IATF 16949:2016500.00Facebook Group
46Q22LM005TL : การทบทวนการออกแบบ (Review) การทวนสอบการออกแบบ (Verification) การรับรองการออกแบบ (Validation) ไม่เหมือนกันอย่างไร500.00Facebook Group
47Q22LM008TL : การวิเคราะห์บริบทและประเมินความเสี่ยงให้ทันสถานการณ์500.00Facebook Group
48Q22LM010TL : ความเข้าใจผิดๆ กับการ Audit พร้อมการแก้ไขให้ถูกต้อง500.00Facebook Group
49Q22LM015TL : การทำความเข้าใจแผนรับรองกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน500.00Facebook Group
50Q22LM007TL : เคล็ดลับการบริหารงาน QA/QC อย่างมืออาชีพ500.00Facebook Group
* ราคาที่แสดงเป็นราคาที่รวม Vat 7% แล้ว