หลักสูตร สำหรับจองอบรม Flash TrainingFlash Training CouresFlash Training Coures

No.No.No. ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาPrice価格 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
1A21LM055TL : คุณสมบัติล่ามที่บริษัทญี่ปุ่นต้องการ500.00Facebook Group
2A21LM054TL : เทคนิคการเป็นนักแปลภาษาญี่ปุ่นมืออาชีพ500.00Facebook Group
3A21LM058TL : นักจัดซื้อมือโปร เป็นได้ไม่ยาก500.00Facebook Group
4A21LM059TL : จัดซื้ออย่างไรให้ถูกใจผู้บริหาร500.00Facebook Group
5A21LM057TL : Basic cross-culture for working with Japanese (วัฒนธรรมเบื้องต้นที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น)500.00Facebook Group
6A21LM056TL : Ho-Ren-So รายงาน การแจ้ง ปรึกษา: หัวใจของการสื่อสารในการทำงานกับคนญี่ปุ่น500.00Facebook Group
7E21LM069TL : ประเมินความสี่ยงด้วยเทคนิค HAZOP500.00Facebook Group
8E21LM065TL : การกำหนดนโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ KPI อย่างไรให้ถูกต้อง และเหมาะสม500.00Facebook Group
9E21LM063TL : การบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect) และการประเมินระดับนัยสำคัญ (Significant Environmental Aspect)500.00Facebook Group
10E21LM064TL : การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม และ KPI อย่างไรให้ถูกต้อง และเหมาะสม500.00Facebook Group
11E21LM070TL : สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยไทยอย่างง่ายด้วย BBS500.00Facebook Group
12E21LM066TL : ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับปฏิบัติการ500.00Facebook Group
13E21LM071TL : เพิ่มศักยภาพ สำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ตอน 1 : การรายงานอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ และวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์500.00Facebook Group
14E21LM072TL : เพิ่มศักยภาพ สำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ตอน 2 : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย และการประยุกต์ใช้500.00Facebook Group
15E21LM073TL : เพิ่มศักยภาพ สำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ตอน 3 : การวิเคราะห์งานเพื่อค้นหาความเสี่ยง และการสอนงานเพื่อความปลอดภัย500.00Facebook Group
16E21LM061TL : การหยั่งรู้ระวังอันตรายด้วย KYT500.00Facebook Group
17E21LM062TL : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)500.00Facebook Group
18E21LM068TL : ประเมินความเสี่ยงทันใจด้วย ALOHA500.00Facebook Group
19E21LM067TL : การประเมินความเสี่ยงด้วย What-if อย่างเร็วและแม่นยำ500.00Facebook Group
20I21LM001TL : เครื่องมือวัด อัตราการไหลทางอุตสาหกรรม ตอน พื้นฐานความเข้าใจ500.00Facebook Group
21M21LM001TL : แก่นแท้5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน500.00Facebook Group
22M21LM003TL : การจัดการความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย POKA YOKE500.00Facebook Group
23M21LM002TL : Lean 101 ทำไมต้องลีน? ลีนคืออะไร?500.00Facebook Group
24P21LM002TL : 5ส เพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้ปฎิบัติงาน500.00Facebook Group
25P21LM004TL : Why - Why Analysis500.00Facebook Group
26P21LM003TL : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง ระบบไฮดรอลิก500.00Facebook Group
27P21LM001TL : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง500.00Facebook Group
28Q21LM072TL : หาสาเหตุของปัญหาเรื้อรังในงานได้ภายใน 1 ชั่วโมง500.00Facebook Group
29Q21LM074TL : 7 step แก้ปัญหาด้วย QC Story500.00Facebook Group
30Q21LM066TL : PFMEA ไม่ใช่เรื่องยาก500.00Facebook Group
31Q21LM065TL : Statistical Process Control สำหรับมือใหม่500.00Facebook Group
32Q21LM073TL : แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ500.00Facebook Group
33Q21LM055TL : ผู้บริหารต้องทำอะไรบ้างเมื่อนำระบบการจัดการ ISO มาใช้ในองค์กร500.00Facebook Group
34Q21LM071TL : ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015500.00Facebook Group
35Q21LM058TL : เขียนแผนคุณภาพ (Control Plan) ไม่เป็นให้ดูคลิปนี้เลย500.00Facebook Group
36Q21LM063TL : Production Part Approval Process (PPAP) สำหรับมือใหม่500.00Facebook Group
37Q21LM068TL : 60 นาที ก้าวเป็น Quality Management Representative อย่างมืออาชีพ500.00Facebook Group
38Q21LM057TL : เคลียร์ปัญหาคาใจในการทำ Management Review500.00Facebook Group
39Q21LM056TL : ปัญหาโลกแตก! การแก้ไขเบื้องต้น (Correction) การแก้ไข (Corrective action) และการป้องกัน (Preventive action) ต่างกันอย่างไร ดูคลิปนี้ รับรองเคลียร์500.00Facebook Group
40Q21LM070TL : NCR การจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด500.00Facebook Group
41Q21LM067TL : 60 นาทีกับข้อกำหนด IATF 16949:2016500.00Facebook Group
42Q21LM059TL : การทบทวนการออกแบบ (Review) การทวนสอบการออกแบบ (Verification) การรับรองการออกแบบ (Validation) ไม่เหมือนกันอย่างไร500.00Facebook Group
43Q21LM069TL : การทำความเข้าใจแผนรับรองกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน500.00Facebook Group
44Q21LM062TL : การวิเคราะห์บริบทและประเมินความเสี่ยงให้ทันสถานการณ์500.00Facebook Group
45Q21LM064TL : ความเข้าใจผิดๆ กับการ Audit พร้อมการแก้ไขให้ถูกต้อง500.00Facebook Group
46Q21LM061TL : เคล็ดลับการบริหารงาน QA/QC อย่างมืออาชีพ500.00Facebook Group
* ราคาที่แสดงเป็นราคาที่รวม Vat 7% แล้ว