หลักสูตร สำหรับจองอบรม Flash TrainingFlash Training CouresFlash Training Coures

No.No.No. ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาPrice価格 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
1A21LM055TL : คุณสมบัติล่ามที่บริษัทญี่ปุ่นต้องการ500.00Facebook Group
2A21LM054TL : เทคนิคการเป็นนักแปลภาษาญี่ปุ่นมืออาชีพ500.00Facebook Group
3A21LM057TL : Basic cross-culture for working with Japanese (วัฒนธรรมเบื้องต้นที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น)500.00Facebook Group
4A21LM056TL : Ho-Ren-So รายงาน การแจ้ง ปรึกษา: หัวใจของการสื่อสารในการทำงานกับคนญี่ปุ่น500.00Facebook Group
5E21LM065TL : การกำหนดนโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ KPI อย่างไรให้ถูกต้อง และเหมาะสม500.00Facebook Group
6E21LM063TL : การบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect) และการประเมินระดับนัยสำคัญ (Significant Environmental Aspect)500.00Facebook Group
7E21LM064TL : การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม และ KPI อย่างไรให้ถูกต้อง และเหมาะสม500.00Facebook Group
8E21LM061TL : การหยั่งรู้ระวังอันตรายด้วย KYT500.00Facebook Group
9E21LM062TL : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)500.00Facebook Group
10M21LM001TL : แก่นแท้5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน500.00Facebook Group
11M21LM002TL : Lean 101 ทำไมต้องลีน? ลีนคืออะไร?500.00Facebook Group
12Q21LM060TL : การกำหนดนโยบายคุณภาพ และ KPI อย่างไรให้ถูกต้อง และเหมาะสม500.00Facebook Group
13Q21LM055TL : ผู้บริหารต้องทำอะไรบ้างเมื่อนำระบบการจัดการ ISO มาใช้ในองค์กร500.00Facebook Group
14Q21LM058TL : เขียนแผนคุณภาพ (Control Plan) ไม่เป็นให้ดูคลิปนี้เลย500.00Facebook Group
15Q21LM057TL : เคลียร์ปัญหาคาใจในการทำ Management Review500.00Facebook Group
16Q21LM056TL : ปัญหาโลกแตก! การแก้ไขเบื้องต้น (Correction) การแก้ไข (Corrective action) และการป้องกัน (Preventive action) ต่างกันอย่างไร ดูคลิปนี้ รับรองเคลียร์500.00Facebook Group
17Q21LM059TL : การทบทวนการออกแบบ (Review) การทวนสอบการออกแบบ (Verification) การรับรองการออกแบบ (Validation) ไม่เหมือนกันอย่างไร500.00Facebook Group
* ราคาที่แสดงเป็นราคาที่รวม Vat 7% แล้ว