แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
119/12/20172.0M17NB011D : การลดต้นทุนซัพพลายเชน แบบ Cross-Functional TeamSupply Chain cost reduction by Cross-Functional Team ApproachSupply Chain cost reduction by Cross-Functional Team Approach(เลื่อนจากวันที่ 03/10/2017Postpone from 03/10/20172017年10月03日から延期した )new6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
219/12/20171.0M17PT105P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
320/12/20171.0M17PT107P : บัญชีคุมพัสดุคงคลัง และการตรวจนับสินค้าคงคลังInventory record and stock takingInventory record and stock taking2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
421/12/20171.0M17PT108P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3G and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3G and 5 Why (Workshop)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
522/12/20171.0M17PT120P : การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีนLean Startup and InnovationLean Startup and Innovation3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
609/01/20182.0M17NB009D : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka YokeHuman Error Prevention by VM and POKA YOKEHuman Error Prevention by VM and POKA YOKE(เลื่อนจากวันที่ 07/09/2017Postpone from 07/09/20172017年09月07日から延期した )new5,700.006,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
709/01/20182.0M17PG111P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
809/01/20182.0M17PG112P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques (Workshop)IE Techniques (Workshop)IE Techniques (Workshop)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
911/01/20181.0M17NB010D : Completely Check Completely Find out (CCCF)Completely Check Completely Find out (CCCF)Completely Check Completely Find out (CCCF)(เลื่อนจากวันที่ 05/10/2017Postpone from 05/10/20172017年10月05日から延期した )new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1011/01/20181.0M17PG113P : การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีนCreating A Lean Culture for Employee Industry and ServiceCreating A Lean Culture for Employee Industry and Service2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1111/01/20181.0M17PG114P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMUDA CONTROL (Muda Muri Mura)MUDA CONTROL (Muda Muri Mura)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1212/01/20181.0M17PG115P : เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ในกระบวนการทำงาน (ประยุกต์ใช้ได้กับ ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนด 8.5.1 g, 7.3, 7.2, 7.1.4)เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ในกระบวนการทำงาน (ประยุกต์ใช้ได้กับ ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนด 8.5.1 g, 7.3, 7.2, 7.1.4)เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ในกระบวนการทำงาน (ประยุกต์ใช้ได้กับ ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนด 8.5.1 g, 7.3, 7.2, 7.1.4)3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1315/01/20182.0M17PT095P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time(เลื่อนจากวันที่ 09/11/2017Postpone from 09/11/20172017年11月09日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1416/01/20181.0M17PG116P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1520/01/20181.0M17MP010S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1624/01/20181.0M17PG118P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1725/01/20182.0M17PT087P : ข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานGeometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)Geometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)(เลื่อนจากวันที่ 21/12/2017Postpone from 21/12/20172017年12月21日から延期した )new6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1825/01/20181.0M17PT106P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2017Postpone from 20/12/20172017年12月20日から延期した )3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1929/01/20181.0M17PT100P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation(เลื่อนจากวันที่ 07/12/2017Postpone from 07/12/20172017年12月07日から延期した )3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2030/01/20181.0M17MP011S : ชนิด สมบัติ การเลือกใช้ โลหะ และวัสดุType, Qualification, and Selection of Metals and MaterialsType, Qualification, and Selection of Metals and Materials2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2130/01/20181.0M17PG119P : หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่ (Warehouse Management)Warehouse ManagementWarehouse Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2201/02/20182.0M17PG121P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Solving and Data AnalysisProblem Solving and Data Analysis5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2302/02/20181.0M17PG122P : การบริหารจัดการการกระจายสินค้าในคลังสินค้าDistribution MangementDistribution Mangement2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2406/02/20182.0M17PG123P : วางแผนความต้องการใช้วัสดุและวางแผนความต้องการกำลังผลิตMaterial Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)5,600.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2506/02/20182.0M17PG125P : การประยุกต์ใช้ Excel ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังExcel for Inventory ManagementExcel for Inventory Management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2607/02/20181.0M17PG117P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logistics(เลื่อนจากวันที่ 23/01/2018Postpone from 23/01/20182018年01月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2708/02/20182.0M17MP012S : การบริหารการผลิต (มืออาชีพ)การบริหารการผลิต (มืออาชีพ)การบริหารการผลิต (มืออาชีพ)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2808/02/20182.0M17PG124P : การมุ่งสู่กระบวนการแบบลีน เพื่อยกระดับสู่สากลLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System(เลื่อนจากวันที่ 06/02/2018Postpone from 06/02/20182018年02月06日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2908/02/20181.0M17PG126P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานและการลดเวลาการทำงานด้วยเทคนิค Time StudyStandard time calculation and cycle time reduction using time study techniqueStandard time calculation and cycle time reduction using time study technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3009/02/20181.0M17PG127P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3109/02/20181.0M17KB015D : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3212/02/20181.0M17PT109P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis(เลื่อนจากวันที่ 14/12/2017Postpone from 14/12/20172017年12月14日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3312/02/20182.0M17PG128P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3413/02/20181.0M17PG129P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3514/02/20181.0M17PT092P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารCost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management(เลื่อนจากวันที่ 02/11/2017Postpone from 02/11/20172017年11月02日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3615/02/20182.0M17PG130P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3715/02/20182.0M17PG131P : การปรับปรุงเลย์เอาท์(ผัง)โรงงานและสำนักงานLayout KaizenLayout Kaizen5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
3815/02/20182.0M17KB016D : การฉีดพลาสติกขั้นสูงAdvanced Plastic InjectionAdvanced Plastic Injection6,500.007,500ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3920/02/20183.0M17PG132P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)6,300.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4020/02/20181.0M17PG133P : Daily Management : การบริหารงานประจำวันในสายการผลิตDaily Management : การบริหารงานประจำวันในสายการผลิตDaily Management : การบริหารงานประจำวันในสายการผลิต3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4121/02/20181.0M17PG134P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4221/02/20181.0M17PG135P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDMachine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4322/02/20181.0M17PG136P : การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบัง(Workshop: Inventory Control by Kanban System )(Workshop: Inventory Control by Kanban System )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4423/02/20181.0M17PG137P : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฏิบัติ)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4528/02/20181.0M17PG138P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกLogistics ManagementLogistics Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4605/03/20181.0M17PG139P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4706/03/20181.0M17PG140P : โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานLogistics and Supply ChainLogistics and Supply Chain2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4806/03/20182.0M17PG141P : เทคนิคลดต้นทุนผลิตด้วยระบบปรับปรุงสายธารแห่งคุณค่า : VSMValue Stream Mapping Technique : VSMValue Stream Mapping Technique : VSM5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4906/03/20181.0M17PG142P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5006/03/20181.0M17PG143P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5106/03/20181.0M17PG145P : การปรับปรุงงานกระบวนการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ Jig and FixtureWork Improvement by Jig and FixtureWork Improvement by Jig and Fixture(เลื่อนจากวันที่ 08/03/2018Postpone from 08/03/20182018年03月08日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5208/03/20181.0M17PG144P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตเทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตเทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิต3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5309/03/20181.0M17PG146P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3G and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3G and 5 Why (Workshop)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5413/03/20182.0M17PG147P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5516/03/20181.0M17PT086P : การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรBudgeting for Profit PlanningBudgeting for Profit Planning(เลื่อนจากวันที่ 15/11/2017Postpone from 15/11/20172017年11月15日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます