หมวดที่ 1 ว่าด้วยเรื่องระบบคุณภาพ (Quality)

รหัส Clip ชื่อ Clip เนื้อหาวิชา

QF01

การกำหนดนโยบายคุณภาพ และ KPI อย่างไร ให้ถูกต้องเหมาะสม
วิทยากร : คุณณุวัฒน์ จันทร์ถาวร
ราคา : 321 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ การพิจารณาบริษทภายนอก/ภายในบริษัท เพื่อนำมากำหนดนโยบายคุณภาพ
 • วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ และจัดทำแผนการดำเนินงาน
 • QF02

  เขียนแผนคุณภาพ (Control Plan) ไม่เป็นให้ดูคลิปนี้เลย
  วิทยากร : คุณณุวัฒน์ จันทร์ถาวร
  ราคา : 321 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
  ขั้นตอนในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจบริการตั้งแต่ต้นจนจบ กระบวนการรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องควบคุม (อิงตามแผนควบคุมตามคู่มือ APQP ของ AIAG)

  QF03

  ปัญหาโลกแตก! การแก้ไขเบื้องต้น (Correction) การแก้ไข (Corrective action) และการป้องกัน (Preventive action) ต่างกันอย่างไร ดูคลิปนี้ รับรองเคลียร์..
  วิทยากร : คุณณุวัฒน์ จันทร์ถาวร
  ราคา : 321 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
  การทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น/การแก้ไข ปัญหา/การป้องกันปัญหา ว่าแตกต่างกันอย่างไร และจะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร

  QF04

  การทบทวนการออกแบบ (Review) การทวนสอบการออกแบบ (Verification) การรับรองการออกแบบ (Validation) ไม่เหมือนกันอย่างไร
  วิทยากร : คุณณุวัฒน์ จันทร์ถาวร
  ราคา : 321 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
  การทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า การทบทวนการออกแบบ / การทวนสอบการออกแบบ และการรับรองการออกแบบ รวมถึงวิธีการประยุกต์ใช้

  QF05

  เคลียร์ปัญหาคาใจในการทำ Management Review
  วิทยากร : คุณณุวัฒน์ จันทร์ถาวร
  ราคา : 321 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
 • ข้อกำหนดของ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 เกี่ยวกับ Management Review
 • การนำผล Management Review ไปใช้ให้เกิดผลในองค์กร
 • หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

  รหัส Clip ชื่อ Clip เนื้อหาวิชา

  EF01

  การกำหนดนโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย KPI อย่างไร ให้ถูกต้องเหมาะสม
  วิทยากร : คุณณุวัฒน์ จันทร์ถาวร
  ราคา : 321 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และการพิจารณาบริษทภายนอก/ภายในบริษัท เพื่อนำมา กำหนดนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ และจัดทำแผนการดำเนินงาน
 • EF02

  การหยั่งรู้ระวังอันตรายด้วย KYT
  วิทยากร : คุณสายสุนีย์ ปวุตินันท์
  ราคา : 321 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
  KYT ส่งผลกับการลดอุบัติเหตุได้อย่างไร มีขั้นตอนการดำเนินการ รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้

  EF03

  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย หรือ JSA
  วิทยากร : คุณสายสุนีย์ ปวุตินันท์
  ราคา : 321 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
  แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย หลักการและขั้นตอน ในการวิเคราะห์งาน การประยุกต์ใช้ผลของการทำ JSA ไปสู่การลดอุบัติเหตุในการทำงาน

  EF04

  การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม และ KPI อย่างไร ให้ถูกต้องเหมาะสม
  วิทยากร : คุณณุวัฒน์ จันทร์ถาวร
  ราคา : 321 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม และการพิจารณา บริษทภายนอก/ภายในบริษัท เพื่อนำมากำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ และจัดทำแผนการดำเนินงาน
 • EF05

  การบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมินระดับนัยสำคัญ
  วิทยากร : คุณณุวัฒน์ จันทร์ถาวร
  ราคา : 321 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
 • ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
 • วิธีการบ่งชี้ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
 • การประเมินระดับนัยสำคัญ
 • หมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการเป็นล่ามและนักแปล

  รหัส Clip ชื่อ Clip เนื้อหาวิชา

  AF01

  คุณสมบัติล่ามที่บริษัทญี่ปุ่นต้องการ
  วิทยากร : คุณบัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์
  ราคา : 321 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
  ความสำคัญของล่ามที่เป็นสะพานเชื่อมการสื่อสารระหว่างไทยญี่ปุ่น รวมถึงทักษะที่จำเป็นของล่าม เช่น ทักษะทางภาษา ทักษะทางวัฒนธรรม ทักษะการสื่อสาร

  AF02

  เทคนิคการเป็นนักแปลภาษาญี่ปุ่นมืออาชีพ
  วิทยากร : คุณบัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์
  ราคา : 321 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
 • อาชีพของนักแปลมีอะไรมากกว่าที่ท่านคิด
 • การเตรียมตัวเป็นนักแปลต้องทำอย่างไร
 • ความสำคัญของภาษาไทย ที่จะช่วยให้การแปลมีความสมบูรณ์
 • ขั้นตอนการแปลที่สามารถนำไปประยุกต์ได้
 • หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการเพิ่มผลผลิต

  รหัส Clip ชื่อ Clip เนื้อหาวิชา

  SF01

  แก่นแท้ 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  วิทยากร : คุณอภิชาติ ยิ้มแสง
  ราคา : 642 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
  ให้ทราบถึงความหมาย และประโยชน์ของ ส แต่ละตัว เพื่อส่งเสริมการทำ 5ส ในองค์กร

  SF02

  ทำไมต้องลีน? ลีนคืออะไร? แนวคิดลีน?
  วิทยากร : คุณณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร
  ราคา : 321 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
  ทำไมแทบทุกองค์กรต้องทำลีน ทำแล้วได้อะไร สามารถลดความสูญเปล่าได้อย่างไร

  หมวดที่ 5 ทักษะที่จำเป็นทางธุรกิจ และวัฒธรรมการทำงาน

  รหัส Clip ชื่อ Clip เนื้อหาวิชา

  BF01

  วัฒนธรรมเบื้องต้นที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น
  วิทยากร : คุณพรศักดิ์ เลอศักดิ์ธนากร
  ราคา : 321 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
 • เข้าใจแนวความคิดพื้นฐานของการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
 • แนวทางเบื้องต้นในการปฏิบัติเพื่อทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น เช่น การกล่าวคำทักทาย, การรักษาเวลา
 • การค้นหา “คุณค่าในงาน” ที่ตัวเองทำ
 • BF02

  Ho-Ren-So รายงาน-การแจ้ง-ปรึกษา : หัวใจของการสื่อสารในการทำงานกับคนญี่ปุ่น
  วิทยากร : คุณพรศักดิ์ เลอศักดิ์ธนากร
  ราคา : 321 บาท (รวม vat 7 %) ลงทะเบียน
 • เข้าใจแนวความคิดการสื่อสารของการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
 • ความหมายของการรายงาน, การแจ้ง, การปรึกษา ในบริบทของการทำงานกับคนญี่ปุ่น
 • เป็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารของตัวเอง