Poster Design By You (Keynote)EEC Model Type Bการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้เทคโนโลยีสำหรับเกษตรโรงเรือนการจัดการกำลังคนในภาวะวิกฤติการพัฒนาความสามารถของหัวหน้างานเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารICOSA Web-SeminarTPA Safety Week SeminarTPA Package DIYJapanese CoursesFlash Trainingผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยKarakuri Low Cost Automation6 Modules & Safety Competency TestKarakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)โครงการ Online Consulting

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 16.00 น.
หลักสูตรเข้าร่วมโปรโมชั่น การฟื้นฟูกิจการหลัง COVID-19 Executive Seminar

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการป้องกันโควิด-19COVID-19 ScreeningCOVID-19 Screening
มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการตรวจคัดกรองScreening measuresScreening measures
มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19
มาตรฐานรับรองความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19Thai Stop COVID-19Thai Stop COVID-19

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
กำหนดการรางวัลคุณภาพ TPA Thailand Award 2021TPA Thailand Award 2021 ScheduleTPA Thailand Award 2021 Schedule

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P21VS006SC Monodzukuri Test 2021Monodzukuri Test 2021Monodzukuri Test 2021 26/10/2021
E21SH019JL คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) (Online)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executive 03/11/2021
A21SH009JL วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand) 09/11/2021
A21SH010JL Import-Export in Thailand for Japanese Managment Part II : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (การปฏิบัติขั้นพื้นฐาน) (Online)Import-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Thai Customs Law and Formality for JapaneseImport-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Thai Customs Law and Formality for Japanese 16/11/2021
P21LM059DT บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น (Online)Basic Electrical Maintenance (Online)Basic Electrical Maintenance (Online) 17/11/2021
H21YW007DT การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้เทคโนโลยีสำหรับเกษตรโรงเรือน (Smart Farming) 19/11/2021
A21LM307DT ทักษะหัวหน้างานในยุค New Normal (Online)New Normal Supervisor (Online)New Normal Supervisor (Online) 29/11/2021
P21SL061DT การจัดทำแผนงาน 5ส ระดับองค์กร (Sharing) 02/12/2021
P21SL062DT การจัดทำแบบฟอร์มตรวจประเมิน 5ส (Sharing) 02/12/2021
A21LM306DT สื่อสารตรงใจให้ได้ผลลัพธ์ในยุค New Normal (Online)Fast Track Communication (Online)Fast Track Communication (Online) 03/12/2021
more.
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
D21NO001DT เทคนิคการบันทึกสุขภาพเครื่องจักรด้วยสมาร์ทโฟน (ภาคปฏิบัติ) (Online)Condition Based Check Sheet Online by Smart Phone: WorkshopCondition Based Check Sheet Online by Smart Phone: Workshop 25/10/2021
I21NO050DT ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online) 26/10/2021
P21VS072DT Monodzukuri Test 2021 (Online)Monodzukuri Test 2021Monodzukuri Test 2021 26/10/2021
M21NO033DT การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Waste) (Online)Elimination motion waste Elimination motion waste 26/10/2021
P21VS006SC Monodzukuri Test 2021Monodzukuri Test 2021Monodzukuri Test 2021 26/10/2021
A21LM333DT การจัดการกำลังคนในภาวะวิกฤติ (Online)HOW TO Manage Normal Working Time in Covid-19 Situation (Online)HOW TO Manage Normal Working Time in Covid-19 Situation (Online) 27/10/2021
E21LM058DT หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBS (Online)Stop!!! Risk Behavior in Work with BBS (Online)Stop!!! Risk Behavior in Work with BBS (Online) 27/10/2021
M21NO082DT การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015(Online)ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System 27/10/2021
Q21NO060DT ก้าวสู่มาตรฐานเครื่องมือแพทย์อย่างมั่นใจภายใต้ ISO 13485:2016 (Online)Confidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management system (Online)Confidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management system (Online) 27/10/2021
Q21NO061DT การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Voice of Customer for Quality (Online)Voice of Customer for Quality (Online) 27/10/2021
more.

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
H21YW005DT สะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียน : ค่ายสะเต็มศึกษา สไตล์ญี่ปุ่น 28/10/2021
H21YW007DT การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้เทคโนโลยีสำหรับเกษตรโรงเรือน (Smart Farming) 19/11/2021
H21YW006DT TPA Forum # 3 : Restart Thailand ก้าวสู่อนาคตด้วย IoT 30/11/2021
Q21LM071TL ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015ISO9000:2015ISO9000:2015 30/12/2021

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.362

TPA Training Program Vol.361

TPA Training Program Vol.360

TPA Training Program Vol.359
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2021Plan staff training Environmental Engineer year 2021Plan staff training Environmental Engineer year 2021