ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5ส (Online)Quality Improvement Techniques for TechnicianSGA:Small Group Activities by QCCTPM Instructor Certificate ProgramMonodzukuri test 2020Karakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)โครงการ Online Consultingโครงการ  QCC Testing Programประกาศ...เลื่อนรับสมัคร Thailand 5S Award 2020Lean Master Certification ProgramProductivity Leader Boot CampBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeThai labour law

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการป้องกัน COVID-19
มาตรการป้องกัน COVID-19COVID-19 PreventionCOVID-19 Prevention
มาตรการป้องกันภายในอาคาร
มาตรการป้องกันภายในอาคารHygiene measuresHygiene measures
มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการตรวจคัดกรองScreening measuresScreening measures

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
Update กำหนดการรางวัลคุณภาพ TPA Thailand Award 2020TPA Thailand Award 2020 ScheduleTPA Thailand Award 2020 Schedule

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
I20NO010DT การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบเครื่องวัด (Calibration Interval) อย่างเหมาะสมกับระบบวัดของอุตสาหกรรม (Online)How to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industry (Online)How to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industry 11/08/2020
I20NO068P การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบเครื่องวัด (Calibration Interval) อย่างเหมาะสมกับระบบวัดของอุตสาหกรรมHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industryHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industry 11/08/2020
I20NO011DT ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation 13/08/2020
E20SH003JL Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (Online)Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid19 18/08/2020
I20NO014DT การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory 20/08/2020
I20NO015DT แผนภูมิควบคุม (Control chart) สำหรับระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 (Online)Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025 (Online)Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025 25/08/2020
S20YW025S 5S Master Certification Program5S Master Certification Program5S Master Certification Program 25/08/2020
I20NO078P แผนภูมิควบคุม (Control chart) สำหรับระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025 25/08/2020
E20SH014J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese??????? 26/08/2020
E20KB015DT การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants 27/08/2020
more.
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P20PT026P การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance 10/08/2020
Q20PT004DT การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online) 10/08/2020
I20NO067P การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System 10/08/2020
I20NO010DT การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบเครื่องวัด (Calibration Interval) อย่างเหมาะสมกับระบบวัดของอุตสาหกรรม (Online)How to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industry (Online)How to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industry 11/08/2020
A20LM029P เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up Techniques Job Assignment and Follow up Techniques 11/08/2020
I20NO068P การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบเครื่องวัด (Calibration Interval) อย่างเหมาะสมกับระบบวัดของอุตสาหกรรมHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industryHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industry 11/08/2020
I20NO011DT ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation 13/08/2020
E20KB031P คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee 13/08/2020
I20NO065P ISO/IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 Documentation 13/08/2020
I20NO069P ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IInstrument Calibration for Technician Part IInstrument Calibration for Technician Part I 13/08/2020
more.

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.347

TPA Training Program Vol.346

TPA Training Program Vol.345

TPA Training Program Vol.344

TPA Plan Year 2020
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020