การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรDigital HR ผู้นำพาให้องค์กรอยู่รอดในยุค New Normalจะพัฒนาหัวหน้างานอย่างไรให้มี Competence สอดคล้องกับ Competency ที่องค์กรต้องการเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการบริหารและตัดสินใจPromodel Simulation Program Workshop : Basic Leveยกระดับศักยภาพด้านฝึกอบรมสำหรับสถานประกอบการ ภาคตะวันออกยกระดับศักยภาพด้านฝึกอบรมสำหรับสถานประกอบการ ภาคตะวันออกการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5ส (Online)Quality Improvement Techniques for TechnicianMonodzukuri test 2020Karakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)โครงการ Online Consultingโครงการ  QCC Testing ProgramLean Master Certification ProgramBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeThai labour law

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการป้องกัน COVID-19
มาตรการป้องกัน COVID-19COVID-19 PreventionCOVID-19 Prevention
มาตรการป้องกันภายในอาคาร
มาตรการป้องกันภายในอาคารHygiene measuresHygiene measures
มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการตรวจคัดกรองScreening measuresScreening measures

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
Update กำหนดการรางวัลคุณภาพ TPA Thailand Award 2020TPA Thailand Award 2020 ScheduleTPA Thailand Award 2020 Schedule

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E20KB025DT ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety in Chemical Substance Using (Online)Safety in Chemical Substance Using (Online) 28/10/2020
E20SH024J คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executive 04/11/2020
E20KB032DT ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Online)Essential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety 04/11/2020
K20KB003S TPS : ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)TPS : Pull SystemTPS : Pull System 11/11/2020
A20SH013JL กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้าง (Online)Thai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Doucument事例・判例から学ぶ タイ労働関連法② 【労使間䛾契約書と労使紛争】 12/11/2020
A20SH017J กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Doucument事例・判例から学ぶ タイ労働関連法② 【労使間䛾契約書と労使紛争】 12/11/2020
M20PT007DT Zero Defect (Online)Zero DefectZero Defect 12/11/2020
A20LM014DT เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย การฟัง-การพูด-การตอบคำถาม (Online)Smart CommunicationSmart Communication 12/11/2020
C20YW020DT มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016 18/11/2020
A20KB186P เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการบริหารและตัดสินใจAnalysis Tool for Decision Making and ManagementAnalysis Tool for Decision Making and Management 18/11/2020
more.
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
C20YW016P การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in Excel 2016 26/10/2020
Q20LM068P การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) 26/10/2020
P20LM068P การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance 26/10/2020
I20NO007DT สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 26/10/2020
P20LM075P เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine 26/10/2020
A20LM075P เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานCreativity for WorkCreativity for Work 26/10/2020
M20PT027P การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover) 26/10/2020
A20LM104P กฏหมายแรงงาน: การว่าจ้าง การจัดการพนักงาน และการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law: Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law: Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation 26/10/2020
I20NO060P สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 26/10/2020
P20LM071P พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบFacility Management FundamentalFacility Management Fundamental 27/10/2020
more.

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A20KB192P จะพัฒนาหัวหน้างานอย่างไรให้มี Competence สอดคล้องกับ Competency ที่องค์กรต้องการTraining System and Technical CompetencyTraining System and Technical Competency 11/11/2020
U20PJ002SC Smart Monozukuri 24/11/2020

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.349

TPA Training Program Vol.348

TPA Training Program Vol.347

TPA Plan Year 2020
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020