ผู้บริหารกับระบบ 5สExecutive Interviewsエグゼクティブインタビュー

คุณชูศิลป์ จิรวงค์ศรี คุณธานี แข้โส คุณเจน ขาวบริสุทธิ์ คุณยูจิ นิชิมูระ
Mr. Voon Hong Lim คุณธรรมวิทย์ ศรีเกริกกริช คุณสุรพล สีลพิพัฒ คุณจรีเศรษฐ บูรณะสัมฤทธิ์
คุณสิทธิชัย ม่วงทอง คุณเก่งกล้า มหากุศล คุณสุรัตน์ ผิวอ่อน คุณพิบูลย์ ติยะสุทธิพันธ์
คุณอาคม เกาฑัณฑ์ คุณสุมาตร รุ่งกำจัด คุณวิเชียร ขันทะมาส คุณชาญณรงค์ ว่องวิทวัส
คุณจุไรรัตน์ พงษ์สอน คุณสุณี เอกธีรจิตต์ คุณเจริญ แก้วสุกใส คุณนพดล ผลมาก
คุณสมชาย หงษ์สุวรรณ คุณวชิรวรรณ แย้มศรี คุณทวีโชค บุญขัธ์

ประโยชน์จากการนำระบบ 5ส มาใช้Benefits of implementing the 5S Process5Sのプロセスを使用することの利点

ภาพรวม คุณนาริน โซดาจันทร์ คุณจีรเศรษฐ บูรณะสัมฤทธิ์ คุณอลิชญา เป็งสิริ
คุณพรรณพร ชาคธนฤนาท คุณเนรศ อินทรส คุณเอาชัย สมจันทร์ คุณเชษฐ นาคน้อย
คุณเจริญ พานรัตนประเสริฐ คุณบัญฑิต บุญสุวรรณ คุณธรรมวิทย์ ศรีเกริกกริช คุณประคัลภ์ หอยสังข์
คุณสุนันท์ สอนศาตร์ คุณกุสุมา ปรีดาศักดิ์ คุณสินี เอกธีรจิตต์ คุณสุภาพร ลำพันทอง
คุณอาคม เกาทัณฑ์ คุณสุรพล สิลพิพัฒน์ คุณพรนิชา วะลัยใจ คุณสัตยานฤก สุขบุญ

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์News / Events広報・情報

ประกาศผล Thailand 5S Award 2020 รอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download Thailand 5S Award 2020 รอบคัดเลือก 19-21 สิงหาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ประกาศผล Thailand 5S Award 2020 รอบเอกสาร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download กำหนดการ Thailand 5S Award 2020...Update สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ประกาศ...เลื่อนรับสมัคร Thailand 5S Award 2020 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download เปิดรับสมัครผลการดำเนินงาน 5ส เพื่อรับรางวัล Thailand 5S Award 2020 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download เกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand 5S Award 2020 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download สูจิบัตรบรรยายพิเศษ มองทะลุมิติ สู่ 5ส 4.0 และเกณฑ์การพิจารณา Thailand 5S Award 2020 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ประกาศผล Thailand 5S Award 2019 รอบชิงชนะเลิศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download สูจิบัตรงาน Thailand 5S Award 2019 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ประกาศผล รอบตรวจประเมินระบบ 5ส ณ สถานประกอบการ รอบที่ 2 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ประกาศผล รอบตรวจประเมินระบบ 5ส ณ สถานประกอบการ รอบที่ 1 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ประกาศผล Thailand 5S Award 2019 รอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download ขอเชิญฟังการนำเสนอผลงาน Thailand 5S Award 2019 รอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download เกณฑ์การพิจารณา Thailand 5S Award 2019 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download

บทความด้านวิชาการAcademic Articles関連資料

 1. 5ส กับจริยธรรมในการทำงาน Download >> 5ส กับจริยธรรมในการทำงาน
 2. 5ส ทำได้ง่ายนิดเดียว Download >> 5ส ทำได้ง่ายนิดเดียว
 3. 5ส พลาสติก Download >> 5ส พลาสติก
 4. การจูงใจพนักงานในกลุ่มต่อต้านDownload >> การจูงใจพนักงานในกลุ่มต่อต้าน
 5. การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้วย 5ส Download >> การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้วย 5ส
 6. เคล็ด (ไม่) ลับของรางวัล 5ส ประเทศไทย Download >> เคล็ด (ไม่) ลับของรางวัล 5ส ประเทศไทย
 7. แต่งเติมเสริมบรรยากาศ 5ส Download >> แต่งเติมเสริมบรรยากาศ 5ส
 8. ทำ 5ส ให้ดี ก็เป็นคนดีได้ Download >> ทำ 5ส ให้ดี ก็เป็นคนดีได้
 9. ทำอย่างไรให้ 5ส ยั่งยืนเมื่อทำดีแล้ว Download >> ทำอย่างไรให้ 5ส ยั่งยืนเมื่อทำดีแล้ว
 10. ปัญหาอุปสรรคกับดัก 5ส Download >> ปัญหาอุปสรรคกับดัก 5ส
 11. วงจร5 Download >> วงจร5
 1. 5S and Ethics Download >> 5S and Ethics (474)
 2. 5S Easy to Do Download >> 5S Easy to Do (519)
 3. 5S Plastic Download >> 5S Plastic (317)
 4. Employee Motivation for Resistance Group Download >> Employee Motivation for Resistance Group (400)
 5. Change Management by 5S Download >> Change Management by 5S (316)
 6. Thailand 5S Award Technique Download >> Thailand 5S Award Technique (350)
 7. Adding Atmosphere by 5S Download >> Adding Atmosphere by 5S (344)
 8. Good 5S Creates Good People Download >> Good 5S Creates Good People (306)
 9. How to Have 5S to Be Sustainable Download >> How to Have 5S to Be Sustainable (347)
 10. 5S Obstacles Download >> 5S Obstacles (369)
 11. 5S Circle Download >> 5S Circle (404)
 1. 5Sと労働倫理 Download >> 5Sと労働倫理
 2. 簡単な5S Download >> 簡単な5S
 3. 5Sとプラスチック Download >> 5Sとプラスチック
 4. 反抗的な従業員とモチベーション Download >> 反抗的な従業員とモチベーション 
 5. 5Sによって具体的な変更管理 Download >> 5Sによって具体的な変更管理
 6. Thailand 5S AwardのヒントDownload >> Thailand 5S Awardのヒント
 7. 5Sと雰囲気な余分な追加 Download >> 5Sと雰囲気な余分な追加
 8. 5Sをよくして、良い人ができる Download >> 5Sをよくして、良い人ができる
 9. 5Sは永続的になってどんなしてもいい Download >> 5Sは永続的になってどんなしてもいい
 10. 5Sの障害物 Download >> 5Sの障害物
 11. 5循環 Download >> 5循環

:: @LINK
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
หลักสูตรพิเศษ / ต่อเนื่องSpecial Courses特別なトレーニングコース
หลักสูตรสำหรับชาวญี่ปุ่นJapanese Courses日本人のトレーニングコース
หลักสูตรทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศStudy Mission Courses海外見学
หลักสูตรที่บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศOversea Courses国際的な専門家による講義
หลักสูตรทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศSite Visit Courses見学
หลักสูตรทดสอบ/วัดระดับความสามารถบุคลากรMonodzukuri Test CouresMonodzukuri Test Coures


:: @TPA AWARD
KANO Quality Award
Thailand Quality Prize
Thailand Kaizen Award
Thailand Lean Award
Thailand 5S Award
Top Performance Award